Jak uniknąć błędów w sprawozdaniu finansowym

Data: 27-11-2012 r.

Jednym z częstych błędów popełnianych przy sporządzaniu sprawozdania finansowego jest nieprawidłowa wycena środków trwałych, czy też błędne ustalenie różnic kursowych w wartości początkowej środków trwałych. Przyjrzyjmy się, na co zwraca uwagę biegły rewident.

Najczęstsze błędy dotyczące środków trwałych, na jakie trafia biegły rewident badając sprawozdanie finansowe, to przede wszystkim niewłaściwe określenie stawek, okresów i metod amortyzacji, a także brak okresowej weryfikacji tych stawek i okresów.

Stawka i okres amortyzacji muszą odzwierciedlać okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego (art. 32 uor). Tymczasem jednostki zazwyczaj ustalają stawki amortyzacyjne wyłącznie na podstawie przepisów podatkowych, co nie zawsze zapewnia spełnienie omawianego warunku.

Brak okresowej weryfikacji poprawności stosowanych stawek i okresów amortyzacyjnych powoduje, że w księgach jednostki nieraz zawyżone są koszty rocznej amortyzacji, natomiast bilansowa wartość środków trwałych jest zaniżona. Może się zdarzyć, że firma eksploatuje środki trwałe o zerowej wartości bilansowej, mimo że nadal używa ich w procesie produkcji.

 

Często zdarza się, że jednostki błędnie ustalają różnice kursowe w wartości początkowej środków trwałych.

Pamiętajmy, że:

  • w przypadku dodatnich różnic kursowych i odsetek przychodowych od rachunku, na którym spółka posiada kredyt inwestycyjny, należy odpowiednio pomniejszyć wartość początkową środka trwałego, a nie ujmować je jako przychody finansowe w rachunku zysków i strat (art. 28 ust. 8 uor);
  • nieprawidłowo ustalone różnice kursowe wynikają zazwyczaj z błędnie przyjętych kursów walut. Zasady stosowania kursów walut i sposoby wyceny określa art. 30 uor;
  • problem z prawidłowym ustaleniem różnic kursowych w wartości początkowej składnika aktywów może się też pojawić w sytuacji dłuższego zaprzestania ponoszenia nakładów na ten składnik. Zgodnie z § 20 MSR 23 jednostka zawiesza aktywowanie kosztów finansowania zewnętrznego w okresie, w którym zawiesiła prace związane z wytwarzaniem dostosowywanego składnika aktywów. Przepisy uor nie regulują tej kwestii.

Podstawa prawna:

art. 28 ust. 8, art. 30, art. 31 ust. 3 i 4, art. 32 ust. 3 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.) - uor.

Opracowanie redakcyjne: Sylwia Maliszewska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31829 )
Array ( [docId] => 31829 )