Już dziś zastanów się, jak zaprezentujesz podział wypłaconego w tym roku zysku w sprawozdaniu za 2016 rok

Data: 05-08-2016 r.

Uchwały o sposobie rozliczenia wyniku finansowego za rok 2015 zostały już podjęte. Warto więc się zastanowić, w jaki sposób skutki decyzji właścicieli zaprezentować w sprawozdaniu finansowym za 2016 rok.

Decyzje dotyczące rozliczenia wyniku finansowego muszą być odzwierciedlone zarówno w bilansie, jak i zestawieniu zmian w kapitale własnym. Jeśli jednostka sporządza sprawozdanie finansowe wg załącznika nr 1, a nie ma obowiązku poddania go badaniu przez biegłego rewidenta, to zmiany w kapitałach będące wynikiem rozliczenia wyniku finansowego z poprzednich lat muszą być objaśnione w informacji dodatkowej.

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym jest opracowywane co najmniej ze szczegółowością określoną w załączniku nr 1 do ustawy o rachunkowości. Ujmuje się w nim informacje o zmianach poszczególnych składników kapitału (funduszu) własnego za bieżący i poprzedni rok obrotowy. Gdy zestawienie to jest sporządzane za inny okres sprawozdawczy niż pełny rok obrotowy, należy przedstawić w nim zmiany poszczególnych pozycji kapitału (funduszu) własnego za bieżący okres sprawozdawczy (krótszy lub dłuższy od roku) oraz analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego (art. 48a ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości)

Dane liczbowe ujawniane w zestawieniu zmian w kapitale (funduszu) własnym, które dotyczą stanów składników kapitału (funduszu) na początek okresu (BO) i na koniec okresu (BZ), muszą się zgadzać z danymi liczbowymi prezentowanymi w pasywach bilansu w pozycji A „Kapitał (fundusz) własny” (według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ustawy o rachunkowości).

Rozliczenie wyniku za 2015 rok ujmuje się w kapitale własnym za rok 2016

Szczególną uwagę należy zwrócić na fakt, iż wynik za 2015 rok powinien być zaprezentowany w zestawieniu zmian w kapitale własnym w pozycji: Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu, mimo iż de facto uchwala o zatwierdzeniu sprawozdania i tym samym przeksięgowanie między kontami „Wynik finansowy” a „Rozliczenie wyniku finansowego” następuje w trakcie 2016 roku. A dokładnie pod datą zatwierdzenia sprawozdania finansowego.

Więcej na ten temat przeczytasz w nowym miesięczniku „Dokumentacja księgowa w praktyce” >>

Katarzyna Trzpioła, wykładowca na Wydziale Zarządzania UW

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39318 )
Array ( [docId] => 39318 )