Pamiętaj o terminach związanych z zamknięciem roku

Autor: Łukasz Walkiewicz
Data: 30-03-2017 r.

Jednostki uznawane za małe lub mikro mają prawo do skorzystania z wielu uproszczeń w rocznym sprawozdaniu finansowym. Kiedy jest to możliwe i o jakich terminach związanych z zamknięciem roku trzeba pamiętać? Sprawdź w tekście.

Jednostkami mikro są:

1) spółki, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1, inne osoby prawne, a także oddziały przedsiębiorców zagranicznych w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli jednostki te w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe, oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy, a w przypadku jednostek rozpoczynających działalność - w roku obrotowym, w którym rozpoczęły działalność, nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości:

a) 1.500.000 zł - w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,

b) 3.000.000 zł - w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,

Jakie jednostki są uznawane za małe

Natomiast jednostkami małymi są:

1) spółki, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1, inne osoby prawne, jednostki, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2, oraz oddziały przedsiębiorców zagranicznych w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli jednostki te w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe, oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy, a w przypadku jednostek rozpoczynających działalność albo prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób określony ustawą - w roku obrotowym, w którym rozpoczęły działalność albo prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób określony ustawą, nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości:

b) 34.000.000 zł - w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,

c) 50 osób - w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty,

Zatem samo spełnienie kryteriów dla spółek małych i mikro nie uprawnia jednostki do zastosowania uproszczeń określonych w ustawie. Ustawodawca nie określa terminu podjęcia takiej uchwały. Uchwała powinna zostać podjęta przed sporządzeniem rocznego sprawozdania finansowego.

Terminy prac związanych z zamknięciem roku 2016

1. Zamknięcie ksiąg i sporządzenie sprawozdania

2. Zatwierdzenie sprawozdania

Natomiast zatwierdzenie sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający powinien nastąpić do 30 czerwca 2017 r.

Na jednostkach ciąży również obowiązek złożenia sprawozdania finansowego do odpowiedniego urzędu skarbowego w ciągu 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz z uchwałą zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe. Natomiast w stosunku do osób fizycznych podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. W 2017 roku termin złożenia takiego zeznania mija 2 maja 2017 r.

4. Dokumenty do KRS

1)      roczne sprawozdanie finansowe w formie właściwej dla jednostki małej/mikro

2)      odpis uchwały organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku/pokryciu straty.

 

Łukasz Walkiewicz, specjalista prawa podatkowego i bilansowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

Array ( [docId] => 40182 )
Array ( [docId] => 40182 )

Array ( [docId] => 40182 )