Ujemna wartość firmy a rozliczenie międzyokresowe przychodów

Data: 29-10-2013 r.

Równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych, środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, czy ujemna wartość firmy – to część zdarzeń, które są rozliczeniami międzyokresowymi przychodów, dokonywanymi z zasadą ostrożności.

W bilansie rozliczenia międzyokresowe przychodów wykazuje się w pasywach w pozycji B.IV „Rozliczenia międzyokresowe”, oddzielnie prezentując:

 
 • ujemną wartość firmy (B.IV.1),
 • inne rozliczenia międzyokresowe (B.IV.2) w podziale na długo- i krótkoterminowe.

Zatem konto „Rozliczenia międzyokresowe przychodów” jest przeznaczone do ewidencji operacji gospodarczych związanych ze zdarzeniami, których finansowe skutki będą stanowić przychody w późniejszych (niż bieżący) okresach sprawozdawczych.


Zasady funkcjonowania konta 84 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”

Po stronie Wn Po stronie Ma
 • odpisanie wartości początkowej nieodpłatnie otrzymanego środka trwałego lub tytułu wartości niematerialnych i prawnych równolegle do amortyzacji (lub w razie rozchodu),
 • odpisanie bezwarunkowo umorzonych zobowiązań zgodnie z prawomocnym postanowieniem o zakończeniu postępowania układowego lub naprawczego, a także w wyniku ugody pozasądowej,
 • rozliczenie różnicy pomiędzy wartością nominalną wierzytelności a ceną jej nabycia
 • rozliczenie ujemnej wartości jednostki,
 • rozliczenie części umorzonej pożyczki z funduszu celowego – równolegle do odpisów amortyzacyjnych od środka trwałego nabytego z tej części pożyczki,
 • VAT należny z faktury wystawionej na kwotę zaliczki lub przedpłaty otrzymanej na poczet dostaw i usług,
 • zarachowanie do przychodów bieżącego okresu przyjętych „z góry” wpłat na poczet dostaw i usług (przedpłat, zaliczek, zadatków, rat),
 • rozliczenie dotacji, dopłaty lub subwencji otrzymanej na finansowanie środka trwałego (równolegle do odpisów amortyzacyjnych i w proporcji wynikającej z udziału środków z tych źródeł w jego wartości początkowej),
 • zarachowanie na dzień bilansowy nieujętych w fakturach przychodów z tytułu częściowego wykonania niezakończonych ostatecznie usług, w tym budowlanych, objętych długotrwałymi umowami (po odliczeniu zarachowanych przychodów, wpływających na wynik finansowy w ubiegłych okresach sprawozdawczych)
 • otrzymane dotacje, dopłaty i subwencje na finansowanie środków trwałych oraz prac rozwojowych, jeśli nie zwiększają kapitału (funduszu) własnego jednostki,
 • wartość otrzymanych nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny, środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • kwoty zobowiązań przewidziane do warunkowego umorzenia po zrealizowaniu postanowień postępowania układowego lub naprawczego (pozostają na tym koncie do czasu uznania przez sąd postanowień za zrealizowane) albo ugody pozasądowej,
 • ujemną wartość jednostki,
 • różnica pomiędzy wartością nominalną wierzytelności a ceną jej nabycia,
 • faktury VAT na zaliczki lub przedpłaty otrzymane na poczet dostaw i usług,
 • kwota umorzonej pożyczki z funduszu celowego, jeżeli została przeznaczona na finansowanie budowy środka trwałego
 • Saldo debetowe (Wn), które może wystąpić w jednostkach świadczących długotrwałe usługi, w tym budowlane, odzwierciedla równowartość zarachowanych przychodów, które nie stanowią jeszcze wymagalnych należności
 • Z reguły saldo kredytowe (Ma), które odzwierciedla wielkość przyszłych przychodów jednostki

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31868 )
Array ( [docId] => 31868 )