Zdarzenia ujawnione przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego

Data: 15-04-2015 r.

Jednostka ma obowiązek ujawnić wszystkie zdarzenia w sprawozdaniu finansowym, jeśli otrzymała o nich informacje w odpowiednim momencie. Jak po dniu bilansowym ująć zdarzenie mające wpływ na sprawozdanie finansowe?

Jak ująć zdarzenie po dniu bilansowym podpowiada Uchwała nr 6/12 Komitetu Standardów Rachunkowości z 24 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Krajowego Standardu Rachunkowości nr 7 "Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym - ujęcie i prezentacja" (Dz. Urz. Min. Fin. z 2012 r. poz. 34) , który jest zgodny z postanowieniami MSR 10.

Ustawa o rachunkowość nie zawiera szczególnych wskazówek, jakie rodzaje zdarzeń ujawnione między dniem sporządzenia a zatwierdzenia sprawozdania należy zaprezentować. Podpowiada to MSR 10 i zgodnie z nim są to informacje o:

  • zdarzeniach wymagających ujawnienia w części liczbowej sprawozdania finansowego i korekty danych,

  • zdarzeniach wymagających ujawnienia w notach objaśniających,

  • zagrożeniu możliwości kontynuowania działalności przez jednostkę.

Jak ująć zdarzenie po dniu bilansowym podpowiada Uchwała nr 6/12 Komitetu Standardów Rachunkowości z 24kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Krajowego Standardu Rachunkowości nr 7 "Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym - ujęcie i prezentacja" (Dz. Urz. Min. Fin. z 2012 r. poz. 34) , który jest zgodny z postanowieniami MSR 10.

Tabela. Zdarzenia po dniu bilansowym - kiedy i jak należy uwzględnić ich skutki

 

MSR 10

Ustawa o rachunkowości

Moment uzyskania informacji o zdarzeniu

Od dnia bilansowego do dnia zaprezentowania sprawozdania organowi nadzorującemu, a w przypadku jego braku, organowi zatwierdzającemu sprawozdanie finansowe.

Od dnia bilansowego do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający.

Dodatkowe ujawnienie

Podanie daty zatwierdzenia sprawozdania do publikacji.

Brak ujawnienia o dacie zatwierdzenia do publikacji.

Źródło: opracowanie własne

Oprócz tego, mogą wystąpić jeszcze zdarzenia, które:

  • Zostają ujawnione po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, ale sprawozdanie poprzednio sporządzone uznane zostaje za wierne i rzetelne.

  • Zostają ujawnione po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, ale sprawozdanie to nie może być uznane za spełniające wymogi zasady wiernego i rzetelnego obrazu.

Warto zwrócić uwagę na zdarzenia ujawnione przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego i w związku z tym możliwe jest wprowadzenie korekt.

Ustawa o rachunkowość nie zawiera szczególnych wskazówek, jakie rodzaje zdarzeń ujawnione między dniem sporządzenia a zatwierdzenia sprawozdania należy zaprezentować. Podpowiada to MSR 10 i zgodnie z nim są to informacje o:

  • zdarzeniach wymagających ujawnienia w części liczbowej sprawozdania finansowego i korekty danych,

  • zdarzeniach wymagających ujawnienia w notach objaśniających,

  • zagrożeniu możliwości kontynuowania działalności przez jednostkę.

dr Katarzyna Trzpiota, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36934 )
Array ( [docId] => 36934 )