Ujawnienie błędu w sprawozdaniu finansowym a podatek dochodowy

Data: 15-04-2015 r.

Jeśli kierownik jednostki uzna ujawniony błąd w sprawozdaniu za istotny, przez co nie można uznać sprawozdania sporządzonego i zatwierdzonego w poprzednich okresach za prawidłowe i rzetelne, to skutki jego poprawienia trzeba odnieść na kapitał własny jako zysk (stratę) z lat ubiegłych.

Sprawozdanie finansowe powinno wiernie i rzetelnie odzwierciedlać sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki gospodarczej. W praktyce jednak uniknięcie nieprawidłowości związanych z jego sporządzeniem wydaje się wręcz niemożliwe. Większość tych nieprawidłowości zostaje ujawnionych już po sporządzeniu, podpisaniu a czasem nawet zatwierdzeniu sprawozdania finansowego.

Ujęcie korekty błędu popełnionego przy sporządzaniu sprawozdań finansowych za lata ubiegłe zależy od dwóch czynników:

  • czy sprawozdanie finansowe za ostatni rok zostało już sporządzone i zatwierdzone,

  • czy kwota błędu jest kwotą istotną.

Błąd uznaje się za istotny, jeśli niepoprawienie go wprowadziłoby czytelnika sprawozdania finansowego w mylną ocenę, co do sytuacji finansowej czy majątkowej podmiotu. Najczęściej wielkość błędu odnosi się do kluczowych wartości w sprawozdaniu finansowym np. za istotne uznaje się kwoty 1%-2% sumy bilansowej czy 0,5% - 1% przychodów ze sprzedaży.

Warto zauważyć, że nie stanowią błędu podstawowego:

  • skutki zdarzeń, które nie wpływały istotnie na dane wykazane w sprawozdaniach finansowych za lata ubiegłe i wobec tego nie podważały wiarygodności tych sprawozdań (konieczne jest łączne rozpatrywanie ogółu błędów, których kumulacja może zniekształcić sprawozdanie finansowe);

  • skutki ustawowych lub dokonanych przez jednostkę zmian zasad (polityki) rachunkowości, z wyjątkiem gdy przepisy wprowadzające zmiany przewidują odniesienie wywołanych tym skutków na kapitał własny;

  • skutki zmian szacunków, np.: stawek amortyzacyjnych, wysokości odpisów aktualizujących lub rezerw,

  • skutki zdarzeń, które do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego - mimo dołożenia należytych starań - nie mogły być jednostce znane.

Ujawnienie błędu istotnego wymaga uwzględnienia w rozliczeniach podatku dochodowego za lata podatkowe, w których błędnie ustalono wynik, a tym samym zmianę podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym, jeśli błąd był zwiany z kosztami uzyskania przychodu lub przychodami podatkowymi.

Błąd nieistotny w sprawozdaniu finansowym

Jeśli stwierdzona nieprawidłowość nie będzie uznana za błąd istotny, skutki jej poprawy wpływają na wynik roku bieżącego. Wówczas zmiany ujmuje się w pozycjach tych przychodów i kosztów, których zdarzenia dotyczą.

Można także do skorygowania nieprawidłowości dokonać zapisów na kontach „Pozostałe przychody operacyjne” i „Pozostałe koszty operacyjne”. W takim przypadku nie zniekształca się wyniku finansowego dotyczącego najbardziej podstawowego rodzaju działalności operacyjnej jednostki - zysku ze sprzedaży.

Tabela. Zasady poprawiania błędów

Błąd

Zatwierdzone 
sprawozdanie za 2013 r.

Niezatwierdzone
sprawozdanie za 2013r.

Istotny

Ujęcie w sprawozdaniu 2014 roku
poprzez wynik finansowy 
z lat ubiegłych

Ujęcie w sprawozdaniu 2013 r.
poprzez wynik finansowy 
z lat ubiegłych, jeśli dotyczy lat wcześniejszych niż 2013, albo przez wynik bieżący , jeśli błąd dotyczy 2013 r.

Nieistotny

Ujęcie w sprawozdaniu 
finansowym 2014 rok poprzez 
wynik finansowy 2014 rok 
(bieżący)

Ujęcie w sprawozdaniu 
finansowym 2014 r. poprzez 
wynik finansowy 2014 r. 
(bieżący)

dr Katarzyna Trzpiota, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36931 )
Array ( [docId] => 36931 )