Na wspólne zamówienia samorządy muszą zawrzeć szczegółową umowę

Data: 17-07-2013 r.

Upoważnienie do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia, dokładny opis zapotrzebowania czy skład komisji przetargowej to niezbędne elementy, które powinny się znaleźć w umowie na wspólne zamówienie. Brak jednego z tych elementów może spowodować jej unieważnienie.

Jednym ze sposobów udzielenia zamówienia jest jego wspólne przeprowadzenie przez kilku zlecających. Taka forma jest atrakcyjna ze względu na korzyści finansowe, jakie można uzyskać w przypadku zamawiania większej ilości dostaw, usług czy też robót budowlanych.

 

Celem umowy jest wspólne przeprowadzenie postępowania, tj. co najmniej przez dwóch zamawiających, a także udzielenie zamówienia publicznego (art. 16 Prawo zamówień publicznych).


Jej treść powinna określać:

  • Strony umowy - umowa w sprawie zamówienia publicznego powinna zawierać przede wszystkim dokładne określenie jej stron wraz ze wskazaniem siedzib, adresów oraz wszelkich innych niezbędnych danych identyfikujących podmiot.
  • Upoważnienie do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia - prawo zamówień publicznych nakłada obowiązek wyznaczenia spośród zamawiających lidera, który przeprowadzi postępowanie i udzieli zamówienia, tj. zawrze umowę w imieniu swoim i pozostałych jego uczestników. Oznacza to, że w treści umowy może się znaleźć stosowne pełnomocnictwo dla upoważnionego.
  • Opis zapotrzebowania zamawiającego - w umowie należy dokładnie określić potrzeby zamawiających, które mają zostać zaspokojone przez udzielenie zamówienia publicznego. W praktyce sprowadza się to do dokonania przez nich opisu przedmiotu zlecenia.
  • Obowiązki stron - postępowanie wspólne powinno być przeprowadzone przez jednego z zamawiających. Oznacza to, że ma on dołożyć należytej staranności w dokonaniu wszelkich czynności, które są niezbędne do prawidłowej realizacji postępowania. Mając na uwadze skutki działania pełnomocnika dla pozostałych zamawiających, konieczne jest szczegółowe unormowanie relacji pomiędzy nimi w umowie.
  • Skład komisji przetargowej - wskazane jest, aby w umowie znaleźli się przedstawiciele wszystkich zamawiających wspólnie przeprowadzających postępowanie. Należy wskazać w niej liczbę osób, które zostaną oddelegowane do prac we wspólnej komisji przetargowej.
  • Wynagrodzenie wykonawcy - należy określić sposób realizacji płatności na rzecz wykonawcy za zrealizowany przedmiot zamówienia. Płatności dokonywane będą zgodnie z postanowieniami umowy w sprawie zamówienia publicznego.
  • Sposoby rozwiązania umowy - umowa o wspólne udzielenie zamówienia, jak każda inna, może być rozwiązana za porozumieniem stron. Należy jednak przewidzieć w niej taką sytuację.
  • Termin obowiązywania- czas trwania umowy jest wyznaczony przez osiągnięcie wskazanego celu, ten zaś zostaje osiągnięty w sytuacji wykonania zamówienia.


Ponadto, przyczyna zawarcia umowy przestaje istnieć również w sytuacji unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia czy też rozwiązania jej z jakichkolwiek przyczyn. Tym samym przestaje ona obowiązywać.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31900 )
Array ( [docId] => 31900 )