Konto 130 - jak ujmować obroty na podstawowym rachunku jednostki

Data: 07-11-2016 r.

Do ewidencji stanu posiadanych przez oświatową jednostkę budżetową środków pieniężnych oraz obrotów na rachunku bankowym jednostki służy konto 130 „Rachunek bieżący jednostki”. Na koncie 130 ewidencjonowane są więc zrealizowane przez jednostkę budżetową dochody, jak też wydatkowanie środków w związku z prowadzoną działalnością statutową.

Sposób ujmowania obrotów na rachunku bankowym z tytułu dochodów i wydatków budżetowych musi zostać określony w umowie zawartej z bankiem prowadzącym bankową obsługę jednostki oświatowej. Jeżeli z zawartej z bankiem umowy wynika, iż dla poszczególnych jednostek organizacyjnych bank prowadzi jeden rachunek bankowy, wspólny dla dochodów i wydatków budżetowych, istnieje wówczas obowiązek wyodrębnienia w prowadzonej ewidencji księgowej, subkonta dochodów oraz subkonta wydatków budżetowych. Dokonując ewidencji na wyodrębnionych subkontach do rachunku należy zachować zasadę czystości obrotów.

Zapisy na koncie 130 dokonywane są na podstawie wyciągów bankowych. Konsekwencją tego jest konieczność zachowana pełnej zgodności zapisów księgowych oświatowej jednostki budżetowej i banku. W praktyce oznacza to, iż zapisy w księgowości jednostki oświatowej muszą być zgodne z wyciągiem bankowym. Dotyczy to również obowiązku ujmowania operacji wynikających z pomyłek lub błędów banku (ewidencja ich dokonywana jest w korespondencji z kontem 245 „Wpływy do wyjaśnienia” lub innym kontem, właściwym z uwagi na rozwiązania przyjęte w polityce rachunkowości jednostki).

Zasada czystości obrotów na koncie

Ewidencja operacji gospodarczych na rachunku bankowym jednostki wymusza też zachowanie zasady czystości obrotów na koncie. Konsekwencją tego jest obowiązek ewidencji zwrotów kwot nadpłaconych czy korekt błędnych zapisów (niewłaściwych wydatków) przy zastosowaniu technicznego zapisu ujemnego, dokonywanego na obu stronach konta 130.

Do konta 130 wymagane jest prowadzenie analityki

Zgodnie z wytycznymi rozporządzenia z 5 lipca 2010 r. do konta 130 wymagane jest prowadzenie ewidencji analitycznej. Obowiązek ten wynika z konieczności wyodrębnienia dochodów budżetowych oraz wydatków budżetowych jednostki oświatowej. Ponadto zarówno ewidencja dochodów, jak i wydatków budżetowych dokonywana jest według podziałek klasyfikacji budżetowej oraz w taki sposób, aby możliwe było prawidłowe sporządzenie sprawozdawczości obowiązującej oświatowe jednostki budżetowe.

Dokumentację obrotów na rachunku bankowym stanowią wyciągi bankowe, a także ewentualne polecenia księgowania, dotyczące zapisów technicznych korygujących obroty na koncie 130, a związanych z korektą błędnych zapisów oraz ze zwrotem dochodów i wydatków oświatowej jednostki budżetowej.

Inwentaryzacja środków pieniężnych jednostki oświatowej zgromadzonych na rachunku bieżącym jednostki przeprowadzana jest na ostatni dzień roku budżetowego. Odbywa się ona w drodze pisemnego potwierdzenia zgodności stanów wykazanych w księgach rachunkowych jednostki ze stanami wykazanymi przez bank.

Na koncie 130 ewidencjonowane są zarówno dochody jednostki oświatowej, jak i realizowane w ramach planu finansowego jednostki wydatki. Przy czym strona Wn konta 130 służy do ewidencji wpływów środków pieniężnych:

  • na wydatki jednostki oświatowej z budżetu jednostki macierzystej (w korespondencji z kontem 223 „Rozliczenie wydatków budżetowych”),
  • stanowiących dochody jednostki oświatowej.

Całokształt dochodów oświatowej jednostki budżetowej, w tym związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej lub innych zadań zleconych ustawami, ewidencjonowany jest na koncie 130 „Rachunek bieżący jednostki”, na wydzielonym do tego celu subkoncie dochodów.

Tabela 1. Typowe zapisy na koncie 130 w zakresie dochodów

Treść operacji – strona Wn

Konto przeciwstawne

Treść operacji – strona Ma

Konto przeciwstawne

Wpłaty z tytułu zrealizowanych dochodów budżetowych:

ñ z kasy oraz stanowiących środki pieniężne w drodze,

ñ z tytułu należności przypisanych,

ñ z tytułu należności nieprzypisanych,

ñ z innych rachunków bankowych jednostki

101, 141

221

720, 750, 760

132, 139

  1. Zwroty nadpłat dochodów budżetowych
  2. Okresowe przelewy dochodów budżetowych na rzecz budżetu jednostki macierzystej

221, 700, 720, 750, 760

222

Izabela Świderek dr nauk ekonomicznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39696 )
Array ( [docId] => 39696 )