Ewidencja czasu pracy pracownika, który nie jest zatrudniony na stanowisku kierowcy, ale sporadycznie wykonuje przewozy

Data: 08-12-2015 r.

Obowiązujące przepisy prawa pracy nie zabraniają, aby pracownik, w ramach zawartego stosunku pracy, wykonywał dodatkowo pracę kierowcy. W zawartych umowach o pracę spotykamy takie stanowisko jak magazynier-kierowca. Rodzi się zatem pytanie, w jaki sposób ewidencjonować czas pracy pracownika zatrudnionego na takim stanowisku.

Pracodawca może zatrudnić pracownika na stanowisku magazyniera, który sporadycznie lub cyklicznie świadczy pracę kierowcy. Sposób rozliczania czasu pracy pracownika zatrudnionego na stanowisku, do którego stosowane są przepisy kodeksowe, a jednocześnie wykonującego pracę kierowcy, należy rozpatrzyć na bazie obowiązujących przepisów w tym zakresie.

Zgodnie z art. 149 Kodeksu pracy, pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy pracownika do celów prawidłowego ustalania jego wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą. Pracodawca udostępnia tę ewidencję pracownikowi na jego żądanie. Jak wynika z przepisu § 8 pkt 1 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z  28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika, karta ewidencji czasu pracy obejmuje dane w zakresie pracy w poszczególnych dobach, w tym pracy w niedziele i święta, w porze nocnej, w godzinach nadliczbowych oraz w dni wolne od pracy wynikające z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, dyżurów, urlopów, zwolnień od pracy oraz innych usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych nieobecności w pracy.

Zgodnie z przepisami branżowymi, tj. art. 25 ustawy o czasie pracy kierowców, pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy kierowców w formie:

  1. zapisów na wykresówkach,
  2. wydruków danych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego,
  3. plików pobranych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego,
  4. innych dokumentów potwierdzających czas pracy i rodzaj wykonywanej czynności lub
  5. rejestrów opracowanych na podstawie dokumentów, o których mowa w pkt 1–4.

W świetle przywołanych przepisów jest możliwe prowadzenie dla takiego pracownika jednej ewidencji czasu pracy, o jakiej mowa w ogólnych przepisach. W dni, w które pracownik jest kierowcą, obowiązują go przewidziane dla kierowcy: czas pracy, czas prowadzenia pojazdu oraz odpoczynki. Rozliczenia czasu pracy dokonuje się globalnie w ustalonym okresie rozliczeniowym.

Grzegorz Sobota, ekspert z zakresu prawa transportowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 38168 )
Array ( [docId] => 38168 )