Można ukarać właściciela pojazdu za niewskazanie, komu powierzył pojazd

Autor: Joanna Banasiak-Lach
Data: 06-10-2015 r.

Przepisy nie naruszają wolności od samoobwinienia. W polskim porządku prawnym nie jest dopuszczalne domniemanie, że właściciel (posiadacz) pojazdu, który nie wskazał, komu powierzył pojazd do kierowania (używania), jest sprawcą wykroczenia polegającego np. na przekroczeniu dopuszczalnej prędkości – stwierdził Trybunał Konstytucyjny.

Dnia 30 września 2015 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał w pełnym składzie wniosek Prokuratora Generalnego dotyczący kary za uchylenie się przez właściciela lub posiadacza pojazdu od obowiązku wskazania, komu powierzył ten pojazd do kierowania lub używania w czasie, w którym urządzenie rejestrujące ujawniło wykroczenie popełnione przez kierującego tym pojazdem.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 96 § 3 w związku z art. 92 § 1, art. 92a i art. 88 Kodeksu wykroczeń w związku z art. 78 ust. 4 Prawa o ruchu drogowym w związku z art. 41 § 1 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia oraz w związku z art. 183 § 1 Kodeksu postępowania karnego w zakresie, w jakim – po ujawnieniu przy użyciu rejestrującego urządzenia technicznego przekroczenia przez niezidentyfikowanego kierującego pojazdem dopuszczalnej prędkości, niezastosowania się przez takiego kierującego do znaku lub sygnału drogowego bądź prowadzenia nieoświetlonego pojazdu – przewidują ciążący na właścicielu lub posiadaczu tego pojazdu obowiązek wskazania, na żądanie uprawnionego organu, komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie, pod rygorem odpowiedzialności wykroczeniowej, bez możliwości uchylenia się od tego obowiązku w razie powierzenia pojazdu osobie najbliższej, kiedy ta dopuściła się wykroczenia, są zgodne z Konstytucją.

Jeżeli właściciel (posiadacz) pojazdu odmawia wskazania komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie, to właściwe organy nie są zwolnione od obowiązku dochodzenia kto faktycznie prowadził pojazd i popełnił określone wykroczenie drogowe utrwalone przez urządzenie rejestrujące.

Trybunał Konstytucyjny stwierdził również, że sankcja przewidziana w art. 96 § 3 Kodeksu wykroczeń (kw) nie jest nadmiernie restrykcyjna. Wykroczenie określone w art. 96 § 3 kw jest zagrożone wyłącznie karą grzywny, która może wynosić od 20 do 5000 zł. Ustawodawca, spośród wielu możliwych sposobów sankcjonowania, wybrał zatem taki, który jest umiarkowany i proporcjonalny do celu. Po pierwsze, ustawodawca wprowadził odpowiedzialność wykroczeniową, nie zaś karną. Po drugie, w ramach wprowadzonej odpowiedzialności wykroczeniowej, sięgnął wyłącznie do kary grzywny, rezygnując przy tym z surowszych kar za wykroczenia, jakimi są areszt i ograniczenie wolności.

Źródło:

Trybunał Konstytucyjny

Joanna Banasiak-Lach

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

Array ( [docId] => 37862 )
Array ( [docId] => 37862 )

Array ( [docId] => 37862 )