Przewoźnik może wymagać, aby kierowca na zleceniu odbył szkolenie bhp

Data: 10-08-2016 r.

Przewoźnik, który zatrudnia kierowców na bazie umowy o pracę musi przeszkolić nowo zatrudnionych kierowców z zakresu bhp. Nie ma natomiast takiego obowiązku wobec kierowców pracujących na podstawie umowy zlecenia. Może jednak żądać, aby kierowca zleceniobiorca odbył szkolenie we własnym zakresie.

Pracodawca jest obowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy, o których mowa w art. 207 § 2 kp, osobom fizycznym wykonującym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, a także osobom prowadzącym w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę na własny rachunek działalność gospodarczą. Takie same obowiązki mają przedsiębiorcy niebędący pracodawcami (czyli niezatrudniający żadnych pracowników), organizujący pracę wykonywaną przez osoby fizyczne m.in. na podstawie umów zlecenia.

Przepis art. 207 § 2 kp jedynie ogólnie zobowiązuje pracodawcę, by chronił zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. W szczególności pracodawca powinien m.in. organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy, zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bhp, wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolować wykonanie tych poleceń.

Obowiązek zapewnienia przeszkolenia w zakresie bhp przed dopuszczeniem do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie istnieje tylko w odniesieniu do pracowników, co wynika z art. 2373 § 2 kp. Nie ma on bezpośredniego zastosowania do zleceniobiorców.

Przyjęło się więc, że to zleceniodawca decyduje czy wymagać od zleceniobiorcy zaliczenia szkolenia, biorąc pod uwagę ryzyko zawodowe, warunki, czynniki pracy, a w szczególności ocenę zagrożeń, stopień narażenia na wypadki przy wykonywaniu prac zleconych. Innymi słowy, jeżeli szkolenie miałoby zapewnić wykonawcy zlecenia pracę w warunkach niezagrażających życiu czy zdrowiu, to powinno być one przeprowadzone.

Potwierdził to Departament Prawny GIP (GNP/426/4560-364/07/PE), który uznał, że jeżeli rodzaj wykonywanej pracy, stopień zagrożeń związanych z warunkami pracy lub przebiegiem procesów jest tak znaczny, że wskazane jest, aby nawet do doraźnego wykonywania tych prac lub przebywania w tych warunkach były dopuszczane wyłącznie osoby fizyczne przeszkolone w zakresie bhp, to pracodawca lub inny podmiot organizujący pracę może wymagać od osoby, z którą zawiera umowę cywilnoprawną, poddania się szkoleniu. Wówczas osoba ta ma na podstawie art. 211 kp obowiązek odbycia takiego instruktażu.

Izabela Nowacka, specjalista ds. kadrowo-płacowych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 39352 )
Array ( [docId] => 39352 )

Array ( [docId] => 39352 )