Konfiskata pojazdu w Wielkiej Brytanii w przypadku nielegalnego kabotażu

Data: 15-12-2015 r.

Brytyjskie służby kontrolne będą mogły dokonać konfiskaty pojazdów w przypadku powtarzających się naruszeń dotyczących nieprzestrzegania przepisów kabotażowych, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1072/2009, oraz przepisów dotyczących transportu kombinowanego, zgodnie z dyrektywą (EWG) nr 106/1992.

Od czasu wejścia w życie pakietu drogowego przewoźnikom posiadającym licencję wspólnotową na terenie UE ułatwiono możliwość wykonywania przewozów kabotażowych. Niemniej jednak, pomimo wdrożenia takiej możliwości, wprowadzono szereg dodatkowych warunków, które muszą być spełnione.

Po pierwsze przewozy kabotażowe firma może wykonywać po rozładunku w ramach przewozu międzynarodowego, co automatycznie wyklucza doładunki na terenie państwa członkowskiego (innego niż siedziba firmy) przed pierwszym rozładunkiem rzeczy wwiezionych na teren państwa przyjmującego. Po dokonaniu choćby częściowego rozładunku rzeczy przywiezionych na teren państwa członkowskiego (przyjmującego) przewoźnik może rozpocząć przewóz kabotażowy.

Po drugie przewóz kabotażowy może być świadczony tylko i wyłącznie tym samym  pojazdem (pojazdem silnikowym w przypadku zespołu). Dodatkowo liczba przewozów kabotażowych na terenie państwa członkowskiego została ograniczona do trzech przewozów. Ostatni rozładunek rzeczy z trzech możliwych przewozów kabotażowych musi nastąpić najpóźniej w siódmym dniu po rozładunku, wynikającym z realizowanego transportu międzynarodowego. Natomiast w przypadku wjazdu bez ładunku na teren państwa członkowskiego przewoźnik ma prawo wykonać tylko jeden przewóz kabotażowy w ciągu trzech dni od dnia wjazdu do państwa członkowskiego.

Naruszenie warunków wykonywania przewozów kabotażowych uprawnia brytyjskie służby kontrolne do konfiskaty pojazdów. Warto jednak zauważyć, że zastosowanie tej możliwości istnieje tylko w przypadku powtarzających się naruszeń, czyli jednokrotne naruszenie może skutkować nałożeniem kary pieniężnej, ale nie konfiskatą pojazdu. W przypadku konfiskaty pojazdu do przedsiębiorstwa transportowego oraz do posiadacza pojazdu zostanie wysłane odpowiednie zawiadomienie. Takie informacje będą także dostępne w oficjalnym rejestrze.

Oczywiście od takiej decyzji służyć będzie odwołanie do komisarza do spraw transportu (Traffic Commissioner) właściwego ze względu na miejsce zatrzymania pojazdu. Odwołanie może być wniesione w terminie 21 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

Jeżeli pojazd jest używany na podstawie przykładowo umowy leasingu lub umowy użyczenia, czyli w sytuacji, gdy pojazd nie jest własnością przedsiębiorcy transportowego, właściwym do wniesienia odwołania będzie leasingodawca lub użyczający. Tak więc przedsiębiorca transportowy musi bezzwłocznie poinformować leasingodawcę lub użyczającego o fakcie konfiskaty pojazdu. Umożliwi to wskazanym podmiotom skorzystanie z przysługującego im środka odwoławczego do komisarza do spraw transportu. Informacje dotyczące właściwego w sprawie komisarza do spraw transportu będą dostępne w oficjalnym rejestrze oraz dokumentach przesyłanych do przedsiębiorcy transportowego. Wszelkie informacje w tym zakresie będą także dostępne pod adresem internetowym https://www.thegazette.co.uk/

Konieczność posiadania wszelkich dowodów potwierdzających zgodność świadczonych przewozów kabotażowych z rozporządzeniem 1072/2009, obejmujących następujące dane:

a)      nazwę, adres i podpis nadawcy,

b)      nazwę, adres i podpis przewoźnika,

c)      nazwę i adres odbiorcy, jak również po dokonaniu dostawy – jego podpis oraz datę dostawy rzeczy,

d)     miejsce i datę odbioru rzeczy oraz miejsce ich przeznaczenia,

e)      nazwę będącą w powszechnym użyciu, określającą charakter rzeczy oraz metodę pakowania, a także, w przypadku rzeczy niebezpiecznych, ich ogólnie przyjętą nazwę oraz liczbę opakowań i ich specjalne oznaczenia oraz numery,

f)       masę brutto rzeczy lub ich ilość określoną w inny sposób,

g)      numery rejestracyjne pojazdu silnikowego i przyczepy.

Adam Janus, ekspert z zakresu transportu

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 38221 )
Array ( [docId] => 38221 )

Array ( [docId] => 38221 )