Na żądanie trzeba okazać dokumenty firmy transportowej

Data: 20-03-2013 r.

Organ licencyjny w każdej chwili może sprawdzić, czy przewoźnik spełnia określone wymogi. Jeżeli okaże się, że nie, licencja zostanie cofnięta.

Jeżeli licencja na wykonywanie krajowego transportu rzeczy jest ważna i związane z nią dane się nie zmieniły, firma z własnej inicjatywy nie musi nikomu przedstawiać żadnych dokumentów. Jednak organ udzielający licencji może wezwać przewoźnika do udowodnienia, że spełnia wszystkie wymagania rozporządzenia WE nr 1071/2009 z 21 października 2009 r. oraz ustawy z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Wtedy samo oświadczenie o ich spełnieniu nie wystarczy. Tak samo będzie w przypadku zgłoszenia zmiany do posiadanej licencji (np. w zakresie pojazdów czy adresu).

Organ licencyjny może zażądać okazania:

  • rocznego sprawozdania finansowego, gwarancji bankowej lub polisy ubezpieczenia odpowiedzialności zawodowej z gwarancją ubezpieczyciela,
  • dokumentów potwierdzających wyznaczenie zarządzającego transportem oraz kopii jego certyfikatu kompetencji zawodowych,
  • wykazu pojazdów i dokumentów potwierdzających uprawnienia do dysponowania nimi.

Za pomocą sprawozdań finansowych, gwarancji bankowych lub polis należy wykazać, że dysponuje się kapitałem w wysokości co najmniej 9.000 euro na pierwszy pojazd oraz 5.000 euro na każdy następny. Artykuł 7 rozporządzenia nr 1071/2009 wymaga wprost okazania tych dokumentów, więc instytucja udzielająca licencji ma prawo ją cofnąć, jeśli ich nie dostanie.

Oświadczenia wystarczają, gdy nie ma wymogu okazania wprost określonego dokumentu. Wówczas organ licencyjny nie może tego żądać. Dotyczy to na przykład kwestii niekaralności.

Podstawa prawna:

  • art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z 21 października 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylającego dyrektywę Rady 96/26/WE (Dz.Urz. UE z 14 listopada 2009 L30/51),
  • art. 8, 14 i 83 ustawy z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r., poz. 1265).

Ewa Matejczyk, prawnik specjalizujący się w przepisach transportowych


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 32225 )
Array ( [docId] => 32225 )

Array ( [docId] => 32225 )