Nowe zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika

Data: 15-04-2013 r.

Do tej pory funkcję zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika pełniła licencja transportowa. Od czasu wejścia w życie ustawy o transporcie zastąpi ją właśnie zezwolenie. Wykonywanie transportu drogowego bez tego dokumentu będzie niemożliwe.

Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego ma być wydawane bezterminowo. Aby je uzyskać, trzeba będzie spełnić wszystkie wymogi, o których mowa w rozporządzeniu WE nr 1071/2009, tj. mieć:

 • rzeczywistą, stałą siedzibę,
 • dobrą reputację,
 • odpowiednią zdolność finansową,
 • odpowiednie kompetencje zawodowe.

Zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego udzielać będą:

 • starosta (w przypadku miast na prawach powiatu – prezydent miasta) właściwy dla siedziby przedsiębiorcy, o której mowa w art. 5 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1071/2009,
 • Główny Inspektor Transportu Drogowego – jeśli przewoźnik będzie się ubiegał o licencję wspólnotową i nie występował z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego przez starostę.

Wielu przewoźników będzie miało pewnie problem z ustalaniem, który starosta powinien im wydać zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, skoro ustawa o transporcie powołuje się na siedzibę przedsiębiorcy w rozumieniu rozporządzenia WE nr 1071/2009. Tak pojmowana siedziba to niekoniecznie to samo miejsce, co siedziba wynikająca z wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS, wedle których dotąd udzielano licencji transportowej.

Może się więc okazać, że po wejściu w życie nowej ustawy o transporcie znaczna część przewoźników będzie musiała po wygaśnięciu licencji transportowej wystąpić o zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego do innych organów niż dotychczas. Spowoduje to na pewno wiele utrudnień dla przewoźników i wydłuży proces uzyskiwania nowych uprawnień.

Dotychczasowe licencje

Dotychczasowe licencje krajowe po wejściu w życie nowej ustawy o transporcie nadal będą ważne i będą uprawniać do wykonywania transportu aż do końca okresu, na który zostały wydane. Będzie można zgłaszać do nich zmiany danych i nowe pojazdy.

Jeżeli w czasie trwania ważności licencji krajowej przewoźnik wystąpi do starosty z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika (np. w celu ubiegania się o licencję międzynarodową), licencja na transport krajowy zostanie wygaszona z dniem uzyskania zezwolenia.

Wniosek o udzielenie zezwolenia

Wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego musi zawierać:

 1. oznaczenie przedsiębiorcy, jego adres i siedzibę albo miejsce zamieszkania (w przypadku osoby fizycznej wykonującej działalność gospodarczą),
 2. adres siedziby przedsiębiorcy, zgodnie z art. 5 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1071/2009,
 3. informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) albo numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS),
 4. numer identyfikacji podatkowej (NIP),
 5. określenie rodzaju transportu drogowego (transport drogowy osób/rzeczy),
 6. określenie rodzaju i liczby pojazdów samochodowych, które przedsiębiorca będzie wykorzystywał do wykonywania transportu drogowego,
 7. imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer certyfikatu kompetencji zawodowych osoby zarządzającej transportem,
 8. określenie liczby wypisów z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

Do wniosku o zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego należy dołączyć:

 1. Oświadczenie osoby zarządzającej transportem w jednej z dwóch wersji, w zależności od tego, czy właściciel firmy sam zarządza transportem (ma certyfikat), czy nie.
 2. Kopię certyfikatu kompetencji zawodowych osoby zarządzającej transportem.
 3. Dokumenty potwierdzające posiadanie zdolności finansowej.
 4. Oświadczenie o dysponowaniu bazą eksploatacyjną wraz ze wskazaniem adresu bazy, jeżeli jest inny niż adres siedziby.
 5. Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców, wobec których nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu, lub o zamiarze współpracy z osobami wykonującymi osobiście przewozy na rzecz firmy, wobec których nie orzeczono takiego zakazu, z dopiskiem „Jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
 6. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wypisów z niego.
 7. Informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą:
 • członka organu zarządzającego – jeśli firma działa jako osoba prawna,
 • osoby zarządzającej – jeżeli przedsiębiorstwo jest spółką jawną lub komandytową,
 • osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą – gdy firma jest takiego rodzaju,
 • osoby zarządzającej transportem lub uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy.

Zamiast informacji z Krajowego Rejestru Karnego można do wniosku dołączyć oświadczenie tych osób o niekaralności za przestępstwa umyślne w następujących dziedzinach:

 • prawo handlowe,
 • prawo upadłościowe,
 • płace i warunki zatrudnienia w zawodzie,
 • prawo o ruchu drogowym,
 • odpowiedzialność zawodowa,
 • handel ludźmi lub narkotykami,

z dopiskiem „Jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Katarzyna Laskowska-Woś, doradca firm transportowych, ekspert z zakresu prawa transportowego


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 32233 )
Array ( [docId] => 32233 )

Array ( [docId] => 32233 )