Zawiadomienie odbiorcy o dostawie towaru – uprawnienia przewoźnika

Data: 12-01-2016 r.

Zawiadamianie odbiorcy przewożonego ładunku o planowanym terminie dostawy nie jest obowiązkowe. Wynika to wprost z przepisów Prawa przewozowego, która nie opisuje w żaden sposób takiego wymogu. Jedynie, gdy odbiorca zażąda od przewoźnika podania takiego przewidywanego terminu dostawy, czyli tzw. przedawizacji – ten może tego dokonać, lecz nie jest to obligatoryjne

Takie swobodne uregulowanie kwestii zawiadamiania wynika z faktu, że przewoźnik ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić odbiorcę o nadejściu przesyłki do miejsca przeznaczenia i określić datę i godzinę przygotowania przesyłki do odbioru, chyba że miejscem dostawy jest lokal odbiorcy lub jego bocznica. Z drugiej strony odbiorca może nie wymagać awizacji dostawy przez przewoźnika. Musi takiej rezygnacji dokonać w formie pisemnej.

Ten stan rzeczy obowiązuje w sytuacji, gdy zawarta umowa przewozu nie stanowi inaczej. Możliwe bowiem jest określenie przez nadawcę towaru wymagań szczególnych dotyczących realizacji danego przewozu, z którymi trzeba zaznajomić przewoźnika przed rozpoczęciem przewozu. Wymagania można określić w dokumencie towarzyszącym, który należy wymienić w liście przewozowym. Odbiorca może ustalić z nadawcą, że ten, zlecając transport zamówionego ładunku przewoźnikowi obwaruje umowę przewozu m.in. warunkiem przedawizacji dostawy przez przewoźnika. Jeśli przewoźnik na to przystanie, wówczas musi zastosować się do takich wymagań odbiorcy ładunku, gdyż odpowiada on za ewentualną szkodę wynikłą z nienależytego wykorzystania dokumentów wymienionych w liście przewozowym i do tego listu dołączonych albo złożonych u przewoźnika. Jedynie brak winy przewoźnika w niewypełnieniu podjętych obowiązków może uchronić go od tej odpowiedzialności.

Należy pamiętać, że opisana odpowiedzialność przewoźnika przekładać się może na obowiązek wypłaty odszkodowania odbiorcy za poniesione straty. Odszkodowanie przysługuje w wysokości nie większej niż poniesiona strata, chyba że szkoda wynikła wskutek winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika.

Jeśli zatem przewoźnik przystanie na warunki określone przez nadawcę i zobowiąże się do dokonania zawiadomienia o planowanym terminie dostawy, powinien dotrzymać takiego zobowiązania. Niedotrzymanie zobowiązania pozostanie się bez konsekwencji, gdy nastąpi to nie z winy przewoźnika lub gdy odbiorca nie poniesie szkody. Brak winy oczywiście powinien wykazać sam przewoźnik. Na pewno winą przewoźnika nie będzie sytuacja, gdy okaże się, że otrzymał od nadawcy towaru niekompletne, nieprawidłowe lub nie otrzymał wcale dokumentów wymaganych w przepisach szczególnych, które miały zawierać np. szczegółowe instrukcje co do obowiązku przedawizacji dostawy.

Paweł Miklis, specjalista w zakresie transportu

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 38339 )
Array ( [docId] => 38339 )

Array ( [docId] => 38339 )