Odpowiedzialność za źle wykonaną naprawę auta

Data: 31-08-2013 r.

Jeżeli przegląd lub naprawa samochodu nie zostały dobrze przeprowadzone, możemy dochodzić swoich praw. Serwis ponosi odpowiedzialność za źle wykonaną naprawę auta. Za uszkodzenie pojazdu i nie oddanie go w terminie przysługuje nawet zwrot kosztów.Jakość obsługi serwisowej to jedna z kluczowych kwestii wpływających na mobilność floty. Przy podpisywaniu umowy z warsztatami bierzemy pod uwagę nie tylko lokalizację serwisu i warunki handlowe, ale również jak najwyższą priorytetowość usługi oraz krótki termin jej wykonania. Przegląd i naprawa samochodu to obowiązki dość kosztowne, warto zatem zadbać, by jak najmniej obciążyły firmę, a przy tym były solidnie wykonane.

Prawo wyboru warsztatu

Już w 2002 r. unijna dyrektywa GVO wprowadziła swobodę wyboru warsztatu, do którego oddamy uszkodzony pojazd. Dzięki temu zostały ukrócone monopolistyczne zapędy koncernów samochodowych na wykonywanie usług serwisowych w okresie gwarancji. Znacznie zwiększyły się również kanały dystrybucji identycznych z oryginalnymi oraz dopuszczonych do sprzedaży części zamiennych. Aktualnie obowiązuje w tym zakresie kolejny już dokument prawny − rozporządzenie Komisji (UE) nr 461/2010 z 27 maja 2010 r. w sprawie stosowania art. 101 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do kategorii porozumień wertykalnych i praktyk uzgodnionych w sektorze pojazdów silnikowych.

Naprawa po upływie gwarancji

Jeżeli awaria pojazdu pojawi się już po upływie terminu gwarancji udzielonej przez producenta, to zlecając naprawę serwisowi każdorazowo będziemy zawierać z nim umowę o dzieło. Można zawrzeć ją w dowolnej formie, nawet ustnie, ale brak jakiegokolwiek potwierdzenia jej podpisania może utrudnić udowodnienie wyceny, przewidywanego czasu i zakresu naprawy. Zwłaszcza że do najczęstszych praktyk nierzetelnych warsztatów samochodowych należą:

  • żądanie ceny wyższej niż pierwotnie uzgodniona,
  • realizacja usług innych niż zlecone pod płaszczykiem odkrycia wcześniej niestwierdzonej usterki,
  • opóźnienia w realizacji umowy oraz
  • wadliwe wykonanie zleconych usług.

Warto mieć potwierdzenie zakresu zleconej naprawy na piśmie.

Cena wyższa niż zakładana

Serwisant nie ma prawa żądać od właściciela samochodu zapłaty ceny wyższej niż umówiona, chyba że naprawdę nie mógł przewidzieć konieczności przeprowadzenia dodatkowych prac. Wówczas powinien niezwłocznie poinformować o zaistniałych okolicznościach i poprosić kontrahenta o zgodę na wykonanie ponadprogramowych napraw.

Zwłoka w naprawie

Kolejną sytuacją, w której szczególnie chronieni są właściciele naprawianych pojazdów, jest opóźnienie w realizacji przeglądu lub naprawy. Jeśli termin odbioru auta mija, to można złożyć pisemną reklamację i wyznaczyć w niej odpowiednią datę zakończenia napraw. W piśmie zawieramy charakter umowy, zakres roszczeń, krótki opis faktów oraz ostrzeżenie, że brak polubownego załatwienia sprawy w wyznaczonym terminie spowoduje skierowanie jej do sądu, a za kolejne dni zwłoki będzie naliczane odszkodowanie.

Wadliwe wykonanie usługi

Jeśli wady są widoczne na pierwszy rzut oka, można zwyczajnie odmówić odbioru auta do czasu, aż dostaniemy prawidłowo naprawiony pojazd. W pozostałych przypadkach musimy wykazać się cierpliwością, gdyż przy wadach usuwalnych konieczne jest określenie przedziału czasowego, w którym warsztat będzie mógł naprawić źle wykonaną usługę lub usunąć wyrządzone dodatkowo szkody. Dopiero po upływie ostatecznego terminu lub kategorycznej odmowie naprawy usterki usuwalnej oraz w przypadku wad nieusuwalnych zleceniodawcy przysługują kolejne roszczenia, których zakres będzie zależał od stopnia wadliwości naprawy.

Wady istotne − uniemożliwiają korzystanie z pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem i poważnie wpływają na bezpieczeństwo jazdy (np. uszkodzenia silnika, awaria instalacji gazowej). Uprawniają właściciela do odstąpienia od umowy i zażądania zwrotu całości zapłaconej kwoty lub odmowy zapłaty wynagrodzenia w całości.

Wady nieistotne − uciążliwe dla kierowcy i obniżające komfort korzystania z samochodu (np. wstawione używane, lecz niewadliwe części, uszkodzone wycieraczki, wadliwa instalacja grzewcza, pęknięcie lusterka bocznego) pozwalają żądać obniżenia ceny usługi w odpowiednim stosunku, porównując koszt częściowo niewłaściwie wykonanego serwisu z kosztem usługi, jakiej ze względu na treść umowy zamawiający miał prawo oczekiwać.

Gwarancja na źle wykonaną naprawę

W przypadku stwierdzenia usterki pamiętajmy, aby zawiadomić warsztat o jej wystąpieniu najpóźniej miesiąc od wykrycia. Maksymalny termin odpowiedzialności serwisu za źle wykonaną naprawę wynosi 2 lata – odpowiednio od odbioru auta z serwisu lub odebrania go po usunięciu usterki, która wystąpiła po naprawie.

Podstawa prawna:

  • art. 627−646 oraz 556−582 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. nr 16, poz. 93),
  • rozporządzenie Komisji (UE)nr 461/2010 z 27 maja 2010 r. w sprawie stosowania art. 81 ust. 3 Traktatu do kategorii porozumień wertykalnych i praktyk uzgodnionych w sektorze motoryzacyjnym (Dz.U. L 129 z 28.5.2010, str. 52−57).

Dariusz Lotz, adwokat, partner w Spółce Adwokatów Lotz i Partnerzy Sp. p. we Wrocławiu
Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Obsługa tachografu

pobierz

Dokumentacja kadrowa kierowcy

pobierz

Zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu

pobierz

Niemiecka płaca minimalna

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32325 )
Array ( [docId] => 32325 )

Array ( [docId] => 32325 )