Czy można dokonać zmian w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Autor: Szczurek Piotr
Data: 06-06-2012 r.

W uzasadnionych przypadkach zamawiający może - przed upływem terminu składania ofert - zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dzieje się to najczęściej wobec złożenia przez jednego z wykonawców wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji.

Zmiana ogłoszonej specyfikacji istotnych warunków zamówienia często budzi wśród wykonawców wiele emocji. Niejednokrotnie bowiem gotowa już oferta wymaga wprowadzenia zmian i ponownej analizy spełniania warunków udziału w postępowaniu. Niestety zdarza się również, iż w efekcie wprowadzonej zmiany zmienia się również krąg wykonawców, mogących wziąć udział w postępowaniu. Dzieje się tak na przykład na skutek doprecyzowania kryteriów spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, które w gruncie rzeczy zaostrza warunki udziału w przetargu. W takich sytuacjach wykonawcy często zarzucają zamawiającemu niezgodne z prawem działanie, mogące na przykład ograniczać uczciwą konkurencję.

W rzeczywistości, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych, w uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W praktyce ma to miejsce najczęściej wobec złożenia przez jednego z wykonawców wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji. Może się bowiem okazać, iż zrozumiały dla zamawiającego sporządzającego specyfikację zapis, jest niejasny dla wykonawców, starających się bardzo precyzyjnie zastosować do zawartych w niej postanowień. Tym samym zmiana poszczególnych słów lub wyjaśnienie sposobu interpretacji zapisów zawartych w specyfikacji okazują się konieczne dla prawidłowego przeprowadzenia postępowania.

Zamawiający ma obowiązek przekazać treść zmian wszystkim wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, a także zamieścić je na stronie internetowej, jeśli zamieścił na niej treść specyfikacji. Jeśli zmiana prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający ma również obowiązek jego zmiany.

Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej.

Warto pamiętać, iż od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ww. ustawy, przysługuje odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej.

Szczurek Piotr

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wygrywać przetargi

pobierz

Opis przedmiotu zamówienia

pobierz

5 najważniejszych zmian w nowelizacji Prawa zamówień publicznych

pobierz

Jak stosować nowe przepisy Prawa zamówień publicznych?

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32356 )
Array ( [docId] => 32356 )