Zamówienie poniżej 130 000 zł a obowiązek upublicznienia informacji o zawarciu umowy

Autor: Katarzyna Pyrka
Data: 08-04-2022 r.

Czy zamawiający udzielając zamówień do 130.000 zł jest zobowiązany upublicznić informację o zawarciu umowy, której wartość jest równa lub przewyższa kwotę 10.000 zł? Czy są jakieś przepisy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, które regulują tę kwestię?

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych postępowania klasyczne do kwoty 130.000 zł są wyłączone ze stosowania przepisów ustawy. Proces ich udzielania określa wewnętrzny regulamin zamawiającego. Tworząc go, zamawiający nie może zapominać, że zastosowanie mają ogólne zasady.

 

Zdaniem Krajowej Izby Odwoławczej: Jeśli wartość planowanego zamówienia jest niższa niż 30 tys. euro, to zamawiający nie stosuje wprost przepisów p.z.p., jednak musi pamiętać o zasadach obowiązujących w zamówieniach, tj. zagwarantowanie wykonawcom niedyskryminacyjnego dostępu do zamówień publicznych, ograniczenie ryzyka nieefektywnego wydatkowania środków publicznych oraz zapewnienie przejrzystości postępowania i wyboru wykonawcy (uchwała KIO z 11 lutego 2016 r. (KIO/KD/14/16))

Biorąc zatem pod uwagę postanowienia Traktatu, regulacje Komunikatu, orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej czy Krajowej Izby Odwoławczej, oraz treść dyrektywy klasycznej nie ulega wątpliwości, że obowiązkiem wszystkich instytucji zamawiających, jest udzielanie zamówień podprogowych z poszanowaniem zasady uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców oraz przejrzystości. To z kolei oznacza, że regulaminy udzielania zamówień muszą powyższe zasady uwzględniać, a tym samym przewidywać tryby umożliwiające realną konkurencję pomiędzy potencjalnymi wykonawcami, także tymi z innych państw Unii Europejskiej.

Biorąc pod uwagę powyższe zamawiający powinien umożliwić zapoznanie się z tak istotną informacją jak kwota umowy oraz podmiot wykonawcy, z którym ją zawarto.

Jawność i przejrzystość finansów publicznych reguluje rozdział 4 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Jak wskazuje art. 33 ust. 1 tej ustawy, gospodarka środkami publicznymi jest jawna. Natomiast według jej art. 44 ust. 3 wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad:
a) uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
b) optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.

Nie sposób dochować wyżej wymienionych reguł, inaczej niż przez upublicznienie informacji o zawarciu umowy o zamówienie oraz jej wartości. Zamawiający powinien ujawnić informację o każdej umowie w sprawie zamówienia publicznego, bowiem za jej pośrednictwem wydatkowane są środki publiczne.

Katarzyna Pyrka

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wygrywać przetargi

pobierz

Opis przedmiotu zamówienia

pobierz

5 najważniejszych zmian w nowelizacji Prawa zamówień publicznych

pobierz

Jak stosować nowe przepisy Prawa zamówień publicznych?

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 41620 )
Array ( [docId] => 41620 )