Istotne czy nieistotne zmiany w umowie

Autor: Szczurek Piotr
Data: 02-05-2012 r.

Zdarza się, iż umowa zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne wymaga wprowadzenia zmian. Pojawia się zatem ważne pytanie: czy jest to w ogóle możliwe, a jeśli tak, to w jakich okolicznościach?

Zgodnie z ustawą – Prawo zamówień publicznych, zakazane jest wprowadzanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

Przede wszystkim więc należy ocenić, czy zmiana, którą strony zamierzają wprowadzić jest istotna, czy też nieistotna. Do wprowadzenia istotnych zmian w umowie może dojść wyłącznie w przypadku gdy możliwość oraz warunki takiej zmiany były ustalone jeszcze na etapie postępowania o udzielenie zamówienia, na przykład w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub we wzorze umowy, akceptowanej przez wykonawców przed złożeniem oferty. Pamiętać trzeba, iż zgodnie z linią orzeczniczą Krajowej Izby Odwoławczej, możliwość oraz warunki zmian nie mogą być określone zbyt ogólnie i powinny wskazywać faktyczny krąg przypadków, w których możliwe będzie renegocjowanie umowy.

Ustawa nie definiuje nigdzie znaczenia pojęć istotnych i nieistotnych zmian. Przyjąć należy, że elementami, których zmianę może przewidzieć zamawiający będą na przykład zmniejszenie zakresu robót lub przedłużenie terminu realizacji zadania wobec wystąpienia wyjątkowych okoliczności. Zamawiający nie może jednak przewidzieć zmiany stron umowy, znacznego zwiększenia zamówienia lub całkowitej zmiany jego przedmiotu.

 

W przypadku braku wskazania możliwości oraz trybu wprowadzania zmian w umowie, możliwe jest renegocjowanie wyłącznie nieistotnych jej elementów, czyli najogólniej rzecz ujmując takich, których zmiana na etapie postępowania nie wpłynęłaby na decyzję wykonawcy o złożeniu oferty.

Szczurek Piotr

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wygrywać przetargi

pobierz

Opis przedmiotu zamówienia

pobierz

5 najważniejszych zmian w nowelizacji Prawa zamówień publicznych

pobierz

Jak stosować nowe przepisy Prawa zamówień publicznych?

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32355 )
Array ( [docId] => 32355 )