Wykonawca nie może ponownie uzupełnić JEDZ

Autor: Agata Smerd
Data: 13-08-2017 r.

Wykonawca, który już raz uzupełniał Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, nie może ponownie przedłożyć informacji dotyczących wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. Takie działanie będzie stanowiło dwukrotne uzupełnienie, co stoi w sprzeczności z zasadą równego traktowania wykonawców. Sprawdź, jakie argumenty przemawiają za taką interpretacją (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 5 stycznia 2017 r., sygn. akt KIO 2429/16).

Niezwykle często w toku trwania procedury o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający, w wyniku przeprowadzonego badania ofert czy wniosków, stają przed koniecznością wezwania wykonawców do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia dokumentów, w tym wstępnego oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp – jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ).

Często procedura uzupełniania skupia się wokół pewnego obszaru związanego z wykazaniem określonego warunku udziału w postępowaniu czy wymogu zamawiającego. Niejednokrotnie też, z uwagi na uchybienia formalne zamawiający wzywają do złożenia całego oświadczenia JEDZ. Przyczyną takiego stanu rzeczy mogą być stwierdzone nieprawidłowości w zakresie formy dokumentu, na przykład niewłaściwego, niezgodnego z reprezentacją, sposobu podpisania dokumentu.

W sytuacji opisanej komentowanym wyrokiem KIO zamawiający wezwał wykonawcę do złożenia kompletnego JEDZ, z uwagi na fakt, że to oświadczenie, stanowiące wstępne potwierdzenie dotyczące sytuacji wykonawcy, nie zostało w ogóle załączone do oferty.

W toku procedury uzupełniania nie potwierdzono spełnienia jednego z warunków udziału w postępowaniu. Jednakże dokonana już czynność zamawiającego, polegająca na wezwaniu do złożenia JEDZ, uniemożliwiła zwrócenie się do wykonawcy o uzupełnienie dokumentów, na mocy art. 26 ust. 3  ustawy Pzp.

Agata Smerd naczelnik wydziału zamówień publicznych członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, autorka licznych publikacji poświęconych problematyce związanej z prawem zamówień publicznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wygrywać przetargi

pobierz

Opis przedmiotu zamówienia

pobierz

5 najważniejszych zmian w nowelizacji Prawa zamówień publicznych

pobierz

Jak stosować nowe przepisy Prawa zamówień publicznych?

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40597 )
Array ( [docId] => 40597 )