Zamawiający może zażądać wyjaśnień od potencjalnego wykonawcy przetargu

Data: 19-09-2013 r.

Jeżeli zamawiający ma wątpliwości co do ceny oferty złożonej w postępowaniu o zamówienia publiczne powinien żądać od wykonawcy wyjaśnień. Dzięki temu uzyska pewność, jakie czynniki wpływają na jej wysokość i czy nie jest ona rażąco niska.

Jeżeli w przetargu wpłynęła oferta z niewiarygodnie niską ceną, to zgodnie z treścią art. 90 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907), zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się w formie pisemnej do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień. Mają one pomóc w ustaleniu elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

Zamawiający wyznacza na to określony termin. Zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp oferta wykonawcy podlega odrzuceniu, jeśli ten nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Dokonując oceny złożonych wyjaśnień, zamawiający musi wziąć pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności:

  • oszczędność metody wykonania zamówienia,
  • wybrane rozwiązania techniczne,
  • wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla wykonawcy,
  • oryginalność projektu wykonawcy oraz
  • wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

W przypadku natomiast, gdy wykonawca złożył wyjaśnienia oraz szczegółową kalkulację cenową, którymi uwiarygodnił zaproponowaną w ofercie wysokość ceny, jednakże nie uwzględnił w niej 1 elementu, który mógł mieć wpływ na jej wysokość, to zamawiający ma możliwość skorzystania z opcji znajdującej się w art. 87 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Może zatem zażądać od wykonawcy złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. W szczególności ma możliwość wyjaśnienia niejasności i niejednoznaczności pomiędzy złożoną ofertą, która miała obejmować wszystkie elementy, a kalkulacją szczegółową zaproponowanej ceny, nieuwzględniającą 1 elementu. W wyroku z 27 marca 2013 r. (579/13) KIO uznała, że „wyjaśnieniu podlegać może w szczególności niespójna treść oferty bądź innego rodzaju niejasności.”

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wygrywać przetargi

pobierz

Opis przedmiotu zamówienia

pobierz

5 najważniejszych zmian w nowelizacji Prawa zamówień publicznych

pobierz

Jak stosować nowe przepisy Prawa zamówień publicznych?

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32393 )
Array ( [docId] => 32393 )