W przypadku wstępnej kalkulacji kosztów, zamawiający we własnym zakresie musi ustalić wartość przedmiotu zamówienia

Autor: Andrzela Gawrońska-Baran
Data: 15-01-2016 r.

Przy ustalaniu wartości zamówienia publicznego dotyczącego sporządzenia (wykonania) programu funkcjonalno-użytkowego warto przed wszczęciem procedury przetargowej przeprowadzić np. rozeznanie cenowe rynku.

Rozporządzenie z 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz.U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389) określa metody i podstawy obliczania planowanych kosztów prac projektowych i planowanych kosztów robót budowlanych stanowiących podstawę określenia wartości zamówienia, którego przedmiotem jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych. Odnosi się do ustalania wartości prac projektowych m.in. na podstawie sporządzonego programu funkcjonalno –użytkowego. Wniosek taki można wyprowadzić m.in. z treści § 10 ust. 2 stanowiącego, że „Podstawę obliczenia planowanych kosztów prac projektowych stanowią: 1) program funkcjonalno-użytkowy (…)”.Wartość prac projektowych zgodnie z przyjętą w rozporządzeniu metodą oblicza się według wzoru i stanowi ona iloczyn współczynnika procentowego dla danego rodzaju i wielkości inwestycji przez prognozowaną wartość robót budowlanych.

Zaprojektowanie i wykonanie prac

Nie można też zapominać, że ww. rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 33 ustawy Pzp, który to odnosi się do podstaw ustalania wartości zamówienia na roboty budowlane (np. na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych). Dlatego też nie wydaje się zasadne – w świetle przedstawionych w pytaniu informacji - wykorzystywanie przywołanych przepisów w celu ustalenia kwoty przeznaczonej na zamówienie, którego przedmiotem miałoby być wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego.

Rozeznanie rynku

Jednocześnie należy zauważyć, że w odniesieniu do zamówień publicznych na usługi przepisy ustawy Pzp nie regulują wprost zasad szacowania usług (z wyjątkiem usług powtarzających się okresowo). Zmusza to zamawiającego do korzystania z danych z różnych źródeł. Jedną z popularnych i sprawdzonych metod pozwalających dokonać ustalenia wartości (m.in. na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego) przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest przeprowadzenie np. rozeznania cenowego rynku. Nie jest to czynność wprost przewidziana w przepisach ustawy Pzp. Nie ma zatem określonych metod jego dokonywania. Oznacza to swobodę zamawiającego w tym zakresie.

Rozeznanie cenowe rynku polega najczęściej na ustaleniu cen (wstępnej kalkulacji kosztów) u kilku, jeżeli to możliwe, wykonawców – w tym przypadku zajmujących się sporządzaniem tego typu opracowań. Najczęściej jest to 3 wykonawców, ale liczba ta może być też inna. Nie ma zakazu zwracania się do potencjalnych wykonawców w celu uzyskania niezbędnych informacji. Nie wyłącza to jednakże odpowiedzialności zamawiającego za oszacowanie zamówienia. Otrzymana kalkulacja nie wiąże go bowiem i ma charakter wyłącznie informacyjny. W oparciu o nią zamawiający we własnym zakresie musi ustalić wartość przedmiotu zamówienia. Zamawiający może także oprzeć się na poprzednio udzielonych zamówieniach uwzględniając czynniki wpływające na zmianę ich wartości.

Andrzela Gawrońska-Baran

Tagi: uzp

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wygrywać przetargi

pobierz

Opis przedmiotu zamówienia

pobierz

5 najważniejszych zmian w nowelizacji Prawa zamówień publicznych

pobierz

Jak stosować nowe przepisy Prawa zamówień publicznych?

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38409 )
Array ( [docId] => 38409 )