Zamówienia publiczne – dialog techniczny w służbie wykonawców

Data: 05-01-2013 r.

Dzięki dialogowi technicznemu wykonawcy będą lepiej poinformowani o przedmiocie zamówienia publicznego, ponieważ zamawiający będą mogli skorzystać z doradztwa przy jego konstrukcji, a przez to precyzyjniej oraz zgodnie z realiami rynku opisać szczegóły danego zamówienia.

Dialog techniczny reguluje art. 31a-31c ustawy Prawo zamówień publicznych. Znowelizowana ustawa w praktyce ma przede wszystkim ułatwić zamawiającym formułowanie warunków, jakie powinien spełniać przedmiot zamówienia publicznego, a tym samym wykonawcom ułatwić ich zrozumienie i wyjście naprzeciw. Korzyści dla zamawiającego, są tu zatem równocześnie szansami dla wykonawców.

Korzyści z dialogu dla zamawiającego

Dialog będzie instrumentem umożliwiającym zamawiającemu – w fazie poprzedzającej wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – uzyskanie informacji niezbędnych do właściwego, optymalnego w stosunku do jego potrzeb, jasnego i precyzyjnego przygotowania dokumentów postępowania, takich jak:

  • opis przedmiotu zamówienia publicznego,
  • specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz),
  • warunki umowy.

Powinien zmniejszyć ryzyko związane z przewlekłością procedury wynikającą z niejasności siwz, i w konsekwencji licznych pytań i odwołań wnoszonych przez wykonawców. Może również zapobiec unieważnieniu postępowania z powodu braku przynajmniej jednej ważnej oferty. Dialog techniczny pozwoli też zidentyfikować najnowsze rozwiązania techniczne, czy najlepsze technologie w dziedzinie właściwej dla przedmiotu danego zamówienia publicznego. W toku dialogu zamawiający będzie miał szansę:

  • przeanalizowania możliwych do zastosowania rozwiązań o charakterze organizacyjnym czy ekonomicznym,
  • określenia kosztów związanych z eksploatacją nowatorskich rozwiązań,
  • zbadania możliwości oceny ofert wg innych kryteriów, niż cena.

Zasady prowadzenia dialogu technicznego

W trosce o uczciwą konkurencję ustawodawca wprowadził przepisy, które nakładają na zamawiającego obowiązek zamieszczenia na jego stronie internetowej informacji o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego oraz o jego przedmiocie. Ponadto zamawiający musi zamieścić informację o zastosowaniu dialogu technicznego w ogłoszeniu o zamówieniu publicznym, którego dialog dotyczył. Informacja o przeprowadzeniu dialogu, jego uczestnikach oraz o wpływie dialogu na opis przedmiotu zamówienia, siwz lub na warunki umowy, ma stanowić element protokołu postępowania o udzielenie zamówienia.

Skorzystanie przez zamawiającego z dialogu technicznego nie zwolni go z obowiązku opisania przedmiotu zamówienia publicznego i określenia warunków przyszłej umowy w sposób gwarantujący przestrzeganie zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. W tym zakresie obowiązują niezmiennie regulacje wynikające z art. 29 i następnych ustawy Pzp.

Uczestnictwo w dialogu technicznym nie wyklucza wykonawcy z przetargu ze względu na bezpośrednie wykonywanie czynności związanych z przygotowaniem postępowania.

Opracowanie redakcyjne: Honorata Krzyś

Źródło: Katarzyna Ronikier-Dolańska, radca prawny „Dialog techniczny pomoże zamawiającym precyzyjnie i zgodnie z realiami rynku opisać przedmiot zamówienia”, WIP

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 32396 )
Array ( [docId] => 32396 )