Zmniejszenie ryczałtu na podstawie kosztorysu ofertowego

Data: 20-12-2012 r.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający nie jest uprawniony do pomniejszenia wynagrodzenia ryczałtowego wykonawcy posiłkując się kosztorysem ofertowym. Jest to bowiem sprzeczne z ideą tego rodzaju wynagrodzenia. Dokument ten nie stanowi bowiem podstawy do obliczenia ryczałtu, ma on jedynie pomóc w określeniu wysokości prac dodatkowych.

Istotą wynagrodzenia ryczałtowego jest to, iż nie zmienia się jego wysokość w trakcie realizowania umowy. Wynika to wprost z art. 632 Kodeksu cywilnego. A zatem wykonawca zobowiązany jest do wykonania prac za jedną stałą, z góry określoną kwotę. Kwota ta jest wskazana w umowie o udzielenie zamówienia publicznego. Zamawiający natomiast nie ma prawa zapłacić wykonawcy mniejszego wynagrodzenia, niż to, które wynika z postanowień umownych.

Należy pamiętać, na podstawie jakich dokumentów dokonana jest ocena ofert. W przypadku wynagrodzenia ryczałtowego podstawowymi dokumentami, na podstawie których określany jest zakres i rodzaj prac zleconych do realizacji przez wykonawcę oraz wycena są:

  • projekt budowlany i wykonawczy oraz
  • specyfikacje techniczne wykonania,
  • odbioru robót.

 

Jak widać nieuwzględniony został tutaj przedmiar robót. Ma on bowiem jedynie charakter pomocniczy. Nie uwzględnienie prac w przedmiarze robót nie rodzi zatem za sobą ujemnych skutków. Uznaje się bowiem, że jeżeli zakres prac wynika z projektu, to muszą być one mają być zrealizowane, ponieważ są przedmiotem zamówienia publicznego.

Zamawiający ma prawo zażądać od wykonawcy przedstawienia kosztorysu ofertowego dołączonego do oferty. Jednak ma to na celu bardziej wskazanie np. podstawy wyceny, jeżeli wystąpią ewentualne roboty dodatkowe. Nie powinien on natomiast służyć przedstawieniu jedynie sposobu dojścia przez wykonawcę do ceny ryczałtowej. W przypadku wynagrodzenia ryczałtowego określa się je z góry, bez przeprowadzenia szczegółowej analizy kosztów realizacji robót budowlanych.

Anna Śmigulska-Wojciechowska, prawnik specjalizujący się w prawie zamówień publicznych


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wygrywać przetargi

pobierz

Opis przedmiotu zamówienia

pobierz

5 najważniejszych zmian w nowelizacji Prawa zamówień publicznych

pobierz

Jak stosować nowe przepisy Prawa zamówień publicznych?

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32425 )
Array ( [docId] => 32425 )

Array ( [docId] => 32425 )