Formularz ZUS RMUA powinien zawierać stałe elementy

Kategoria: Dokumentacja ZUS
Data: 10-12-2012 r.

Informacja na formularzu ZUS RMUA lub w innej formie potwierdza prawo do świadczeń zdrowotnych. Prawo, które przysługuje zarówno w czasie trwania ubezpieczenia oraz w ciągu 30 dni od daty wygaśnięcia obowiązkowego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego.

Informacja dla ubezpieczonego powinna łączyć w sobie zawartość wszystkich raportów przekazanych do ZUS za ubezpieczonego, za dany okres rozliczeniowy.
Powinna więc zawierać obowiązkowo następujące dane:

 • Dane osoby ubezpieczonej – numer identyfikacyjny (PESEL, a jeżeli ubezpieczonemu nie nadano tego numeru – serię i numer dokumentu tożsamości) oraz nazwisko i imię.
 • Dane płatnika składek – w tym numery NIP i REGON oraz nazwę skróconą płatnika. W przypadku płatnika składek będącego osobą fizyczną, powinny zostać podane identyfikatory numeryczne NIP i REGON, a w razie gdy płatnikowi nie nadano tych numerów lub jednego z nich – numer PESEL lub seria i numer dowodu osobistego albo paszportu oraz nazwa skrócona lub imię i nazwisko.
 • Dane dotyczące ubezpieczeń i składek:
  • zestawienie należnych składek na ubezpieczenia społeczne w podziale na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, zawierające także dane o:
   - tytule ubezpieczenia (dla pracowników również wymiar czasu pracy)
   - podstawie wymiaru składek,
   - kwocie składki w podziale na źródła finansowania,
   - kwocie obniżenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, wynikającego z ustawy z 22 sierpnia 1997 r. o pracowniczych programach emerytalnych,
  • podstawę wymiaru i kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, z uwzględnieniem podziału na podmioty, które finansują składkę.

W tej części mamy więc podane nasze wynagrodzenie brutto, podlegające oskładkowaniu, wypłacone nam w danym miesiącu.

 

 • Dane o wypłaconych świadczeniach i wynagrodzeniach za czas absencji chorobowej oraz rodzajach i okresach przerw w opłacaniu składek.
  Jeśli ubezpieczony nie pobierał żadnych świadczeń w danym miesiącu i płatnik składek nie wykazywał zasiłków lub przerw w opłacaniu składek w raporcie przekazanym do ZUS, to w informacji bloki takie nie muszą wystąpić.
 • Kod oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, do którego przekazywana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne.
 • Dane dotyczące okresu, którego raport dotyczy.
 • Podpis płatnika składek lub osoby przez niego upoważnionej i pieczątka płatnika.

Podstawa prawna:

 • Art. 41 ust. 8 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 ze zm.).
 • Ustawa z 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2011 r. nr 75, poz. 398).
 • Ustawa z 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. z 2011 r. nr 232, poz. 1378).

Autor: Andrzej Wilczyński, specjalista w zakresie wynagrodzeń

Opracowanie redakcyjne: Renata Kajewska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32514 )
Array ( [docId] => 32514 )