Niepełny miesiąc urlopu wychowawczego zwiększa liczbę formularzy ZUS

Kategoria: Dokumentacja ZUS
Data: 22-11-2012 r.

Urlop wychowawczy, podobnie jak urlop macierzyński, najczęściej rozpoczyna się lub kończy w trakcie miesiąca kalendarzowego. Oznacza to, że w danym miesiącu pracownik podlega ubezpieczeniom z dwóch tytułów: pozostawania w stosunku pracy lub pobierania zasiłku macierzyńskiego i z tytułu pobytu na urlopie wychowawczym. Wiąże się to z koniecznością wypełnienia i złożenia w ZUS dodatkowych formularzy.

Jeśli pracownik rozpoczyna lub kończy urlop wychowawczy w połowie miesięcy, to pracodawca jest zobowiązany do wypełnienia i złożenia w ZUS dodatkowych formularzy.

Rozpoczęcie albo zakończenie urlopu wychowawczego w trakcie miesiąca skutkuje również koniecznością przeliczenia podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych. Wobec osób podlegających ubezpieczeniom z tego tytułu ma bowiem zastosowanie art. 18 ust. 9 ustawy systemowej. Przepis ten stanowi, że za miesiąc, w którym nastąpiło odpowiednio objęcie ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi lub ich ustanie i z tego powodu trwały tylko przez część miesiąca, kwotę najniższej podstawy wymiaru składek zmniejsza się proporcjonalnie. Dzieli się ją przez liczbę dni kalendarzowych tego miesiąca i potem mnoży przez liczbę dni podlegania ubezpieczeniu. Przeliczeń takich nie stosuje się natomiast wobec składki zdrowotnej, ponieważ jest miesięczna i niepodzielna.

Przykład:

Pracownica przebywała na urlopie macierzyńskim do 17 września 2012 r., otrzymując z tego tytułu zasiłek macierzyński w kwocie 2986,50 zł, którego płatnikiem był pracodawca. Z dniem 18 września osoba ta rozpoczęła korzystanie z urlopu wychowawczego. Według ustaleń pracodawcy składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu pobytu na wspomnianym urlopie powinny być liczone od kwoty odpowiadającej 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale.

Oznacza to, że pełna podstawa składek we wrześniu wynosiła 2098,09 zł. Z uwagi na rozpoczęcie urlopu wychowawczego w trakcie miesiąca podstawa ta powinna zostać jednak zmniejszona do kwoty 909,22 zł (2098,09 zł – pełna podstawa : 30 – liczba dni we wrześniu × 13 – liczba dni podlegania w maju ubezpieczeniom z tytułu urlopu wychowawczego).

Za wrzesień osoba ta powinna być wykazana przez pracodawcę w następujących raportach miesięcznych:

  • ZUS RCA z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od cyfr 12 40, gdzie należało wykazać składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od kwoty wypłaconego zasiłku macierzyńskiego (2986,50 zł),
  • ZUS RSA z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od cyfr 01 10, kodem świadczenia/przerwy 311, okresem od 1.09.2012 do 17.09.2012, liczbą 17 jako liczbą dni zasiłkowych/liczbą wypłat oraz kwotą 2986,50 zł,
  • ZUS RCA z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od cyfr 12 11, w którym powinny być wykazane składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od podstawy wynoszącej 909,22 zł oraz na ubezpieczenie zdrowotne od kwoty 520 zł,
  • ZUS RSA z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od cyfr 01 10, cyfrą 121 lub 122 jako kodem świadczenia/przerwy, okresem od 18.09.2012 do 30.09.2012 oraz liczbą 13 jako liczbą dni zasiłkowych/liczbą wypłat, pole dotyczące kwoty powinno pozostać puste.

Podstawa prawna:

  • art. 4 pkt 2 lit. a, m, art. 6 ust. 1 pkt 19, art. 9 ust. 6, art. 11–12, 16 ust. 8, art. 18 ust. 5b, ust. 6, 9, 14, art. 36 ust. 2a, ust. 9a ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.),

Opinie czytelników

Dodawanie komentarzy tylko dla zalogowanych użytkowników

Polecane artykuły

Zobacz także

Wzór Polityki Bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych

pobierz

Regulamin ZFŚS na rok szkolny 2015/2016

pobierz

Zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu

pobierz

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

pobierz

Polecamy

1531