Nowe zasady zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego od 1 stycznia

Kategoria: Dokumentacja ZUS
Data: 12-12-2012 r.

Nowe zasady zgłaszania ubezpieczenia zdrowotnego wynikają z wprowadzenia do ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zmian na mocy przepisów ustawy z 27 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W przedstawionej poniżej tabeli znaleźć można różnice w zgłaszaniu do ubezpieczenia zdrowotnego po wprowadzeniu nowych przepisów od 1 stycznia 2013 r.

Zmiany po wprowadzeniu nowych przepisów 1 stycznia

Do 31 grudnia 2012 r. na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 240 ustawy zdrowotnej

Od 1 stycznia 2013 r. na podstawie

art. 50 ustawy zdrowotnej w brzmieniu nadanym art. 1 pkt 4 ustawy zmieniającej

Karta ubezpieczenia zdrowotnego – w przypadku ubezpieczonego.

Decyzja wójta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy – w przypadku świadczeniobiorcy innego niż ubezpieczony.

Do czasu wydania ubezpieczonemu karty ubezpieczenia zdrowotnego dowodem ubezpieczenia zdrowotnego jest każdy dokument, który potwierdza uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności dokument potwierdzający opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne; dowodami takimi były przede wszystkim formularze ZUS RMUA, legitymacje ubezpieczeniowe potwierdzone przez płatnika składek, inne dokumenty świadczące o prawie do świadczeń (np. zaświadczenie z zakładu pracy).

Przedstawienie wymienionych dokumentów nie będzie wymagane, jeżeli świadczeniobiorca (ubezpieczony) potwierdzi swoją tożsamość poprzez okazanie dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy albo legitymacji szkolnej (w przypadku osoby, która nie ukończyła 18 lat), a ponadto świadczeniodawca lub niebędąca świadczeniodawcą osoba uprawniona uzyska potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej osoby ubiegającej się o udzielenie świadczenia na podstawie dokumentu elektronicznego, o którym mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, sporządzonego na podstawie numeru PESEL przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

· Dokument elektroniczny będzie zawierał imię, nazwisko oraz numer PESEL świadczeniobiorcy oraz informację, według stanu na dzień sporządzenia dokumentu, o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej.

W przypadku dzieci do ukończenia 3. miesiąca życia, które nie posiadają numeru PESEL, potwierdzenie prawa do świadczeń na podstawie dokumentu elektronicznego będzie następowało na podstawie numeru PESEL osoby zobowiązanej do zgłoszenia dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego (z reguły są to rodzice, ale też inne osoby, np. dziadkowie).

W razie niepotwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej w powyższy sposób świadczeniobiorca po okazaniu dowodu tożsamości (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy) może przedstawić inny dokument potwierdzający prawo do świadczeń opieki zdrowotnej (RMUA, ważna legitymacja ubezpieczeniowa, zaświadczenie). Jeżeli takiego dokumentu nie posiada, może złożyć pisemne oświadczenie o przysługującym mu prawie do świadczeń opieki zdrowotnej.

Świadczeniobiorca składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: Posiadam prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W przypadku świadczeniobiorców małoletnich oraz innych osób nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych oświadczenie, o którym mowa, składa przedstawiciel ustawowy albo opiekun prawny lub faktyczny.

Podstawa prawna

  • Ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 ze zm.).
  • Ustawa z 27 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 1016).
  • Art. 3 pkt 2 ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. nr 64, poz. 565 ze zm.).

Autor: Andrzej Radzisław, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Opracowanie redakcyjne: Renata Kajewska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32516 )
Array ( [docId] => 32516 )