Kiedy dziecku przysługuje renta rodzinna

Autor: Kaczmarczyk Dorota
Data: 02-07-2012 r.

Renta rodzinna jest świadczeniem, które przysługuje uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, spełniała warunki do uzyskania jednego z tych świadczeń, pobierała zasiłek przedemerytalny, świadczenie przedemerytalne lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

Zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, do renty mogą zostać uprawnione następujące podmioty:

  • dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione,
  • wnuki, rodzeństwo i inne dzieci (poza dziećmi przyjętymi na wychowanie i utrzymanie w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka) przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletniości,
  • małżonek,
  • rodzice (także ojczym, macocha oraz osoby przysposabiające).

Dzieci własne, drugiego małżonka oraz przysposobione, mają prawo do świadczeń z tytułu renty rodzinnej do ukończenia przez nie 16. roku życia, a jeżeli kontynuują naukę, to prawo to zostaje przedłużone na okres nauki, ale nie dłużej niż do ukończenia przez nie 25. roku życia. W sytuacji, gdy dziecko jest całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji, renta rodzinna przysługuje bez względu na wiek.

Przyjęte na wychowanie wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, będą uprawnionymi do renty rodzinnej, jeżeli spełnią te same warunki co dzieci własne, oraz zostały przyjęte na wychowanie co najmniej na rok przed śmiercią emeryta lub rencisty (nie dotyczy to śmierci poniesionej w wypadku), oraz nie mają prawa do renty po zmarłych rodzicach. Natomiast, jeżeli rodzice żyją, to renta należy się, gdy nie mogą zapewnić im utrzymania oraz, gdy emeryt (rencista) lub jego małżonek byli ich opiekunami ustanowionymi przez sąd.

Kaczmarczyk Dorota

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32558 )
Array ( [docId] => 32558 )

Array ( [docId] => 32558 )