Świadczenie przedemerytalne lub emerytura częściowa dla niektórych pracowników

Data: 07-08-2014 r.

Świadczenie przedemerytalne lub emerytura częściowa przysługuje pracownikom, którym pracodawca zlikwidował stanowiska pracy i która ma odpowiedni wiek i staż pracy.

Świadczenie przedemerytalne

Świadczenie przedemerytalne przysługuje osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:

  • przez co najmniej 6 miesięcy pobierała zasiłek dla bezrobotnych,

  • nadal (w dniu zgłoszenie wniosku o świadczenie) jest zarejestrowana jako osoba bezrobotna,

  • w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia, zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych,

  • złoży wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego w okresie nie przekraczającym 30 dni od dnia wydania przez powiatowy urząd pracy dokumentu poświadczającego 6 miesięczny okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych, albo w terminie 14 dni gdy zatrudnienie lub inna praca zarobkowa ustaje po upływie 6 miesięcznego okresu pobierania zasiłku (w szczególnie uzasadnionych przypadkach termin 30 i 14 dniowy mogą ulec przywróceniu),

  • ma wymagany staż wiek i inne indywidualne warunki określone w art.2 ustawy o świadczeniach przedemerytalnych.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych, prawo do tego świadczenia przysługuje osobie, która do dnia rozwiązania stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w rozumieniu przepisów ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy(tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz.674 ze zm.), w którym była zatrudniona przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, ukończyła co najmniej 55 – lat kobieta oraz 60 lat – mężczyzna oraz posiada okres uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej 30 lat dla kobiet i 35 lat dla mężczyzn.

Ukończenie wskazanego wieku nie jest wymagane, jeżeli osoba ubezpieczona do dnia rozwiązania stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia, w którym była zatrudniona przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, posiada okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn (art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy o świadczeniach przedemerytalnych).

Należy mieć na uwadze, że za rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy uważa się:

  • rozwiązanie tego stosunku z przyczyn niedotyczących pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników lub zgodnie z przepisami kodeksu pracy (gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 20 pracowników), w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników,

  • rozwiązanie tego stosunku z powodu ogłoszenia upadłości pracodawcy, jego likwidacji lub likwidacji stanowiska pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych albo technologicznych,

  • wygaśnięcie tego stosunku w przypadku śmierci pracodawcy lub gdy odrębne przepisy przewidują wygaśnięcie stosunku pracy lub stosunku służbowego w wyniku przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę i niezaproponowania przez tego pracodawcę nowych warunków pracy i płacy.

Stosowna informacja o przyczynie rozwiązania stosunku pracy powinna się znaleźć w wystawianych świadectwach pracy. Pracownicy, spełniający warunki indywidualne do przyznania świadczenia przedemerytalnego, po rozwiązaniu stosunku pracy powinni zarejestrować się w urzędzie pracy jako osoby bezrobotne. Po okresie pobierania przez co najmniej 6 miesięcy zasiłku dla bezrobotnych i otrzymaniu stosownego zaświadczenia (o okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych i aktualnym statusie osoby bezrobotnej) składają wnioski w swoim oddziale ZUS. Powinni pamiętać o tym, aby wniosek złożyć w terminie nie później niż 30 dni od otrzymania zaświadczenia albo 14 dni od ustania zatrudnienia (dotyczy osób wykonujących zatrudnienie lub inną pracę zarobkową w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia albo zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych, gdy praca ta lub zatrudnienie ustaną po upływie 6 – miesięcznego okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych).

Emerytura częściowa

 

Kolejnym świadczeniem, do którego, po spełnieniu określonych warunków pracownicy mogą mieć prawo jest emerytura częściowa. Warunkiem przyznania tej emerytury jest również złożenie wniosku przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego uprawniającego do emerytury.

Zgodnie z art.26b ustaw z 17 grudnia 1998 r., zwanej ustawą emerytalną, emerytura częściowa przysługuje:

  • kobiecie urodzonej po 31 grudnia 1958 r., która nie ma ukończonego wieku emerytalnego ustalonego według jej daty urodzenia, a ma ukończony wiek 62 lata oraz udowodniony co najmniej 35 - letni okres składkowy i nieskładkowy, oraz

  • mężczyźnie urodzonemu po 31 grudnia 1948 r., który nie ma ukończonego wieku emerytalnego ustalonego według jego daty urodzenia, a ma ukończony wiek 65 lat oraz udowodniony co najmniej 40-letni okres składkowy i nieskładkowy.

Wysokość emerytury częściowej wynosi 50% kwoty emerytury ustalonej na nowych zasadach i nie podlega podwyższeniu do kwoty najniższej emerytury.

Adam Zatorski, specjalista w zakresie emerytur i rent

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35481 )
Array ( [docId] => 35481 )