Komornik może zająć wynagrodzenie z umowy zlecenia

Data: 21-12-2012 r.

Jeżeli umowa zlecenia została zawarta na dłuższy okres, a otrzymywane na jej podstawie przez zleceniobiorcę wynagrodzenie ma charakter periodyczny (powtarzający się) i jest dla niego źródłem utrzymania, to przy dokonywaniu potrąceń obowiązują takie same zasady jak w przypadku potrąceń z wynagrodzenia otrzymywanego na podstawie umowy o pracę.

Oznacza to, że należności regularnie otrzymywane przez zleceniobiorcę podlegają ochronie przed potrąceniami, o której mowa w Kodeksie pracy, z wyłączeniem jednak kwoty wolnej od potrąceń. Wysokość tej kwoty, uzależniona jest bowiem od minimalnego wynagrodzenia za pracę, które ustala się corocznie na podstawie odrębnych przepisów. Minimalne wynagrodzenie mają natomiast zagwarantowane wyłącznie osoby pozostające w stosunku pracy.

Przykład:

Jan Kowalski zawarł umowę zlecenia na okres 2 lat. Z tego tytułu otrzymuje wynagrodzenie w kwocie 2.000 zł miesięcznie. Jest to jego jedyne źródło dochodu. Dlatego też pomimo faktu, że Jan Kowalski nie jest pracownikiem i nie otrzymuje wynagrodzenia za pracę, należności z tytułu zlecenia będą chronione przed potrąceniami – tak jak w przypadku pracowników. W takim przypadku, również bez jego zgody nie można potrącać innych należności niż określone przepisami prawa pracy, przy uwzględnieniu granic potrąceń.

Komornik może zająć całe wynagrodzenie z umowy zlecenia zawartej z własnym pracodawcą

W przypadku, gdy pracodawca z zatrudnionym przez siebie na podstawie umowy o pracę pracownikiem dodatkowo zawarł umowę zlecenia – na podstawie której wykonywane są inne czynności niż wynikające z zakresu obowiązków pracownika – ograniczeniom przy potrąceniach będzie podlegało wyłącznie wynagrodzenie za pracę. Należności otrzymywane w ramach umowy cywilnoprawnej nie będą zaś korzystały z takiej ochrony. Oznacza to zatem, że komornik będzie mógł je zająć nawet w całości.

Podstawa prawna:

  • Art. 833 § 1 i 2 kpc ustawy z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43, poz. 296 ze zm.) w związku z art. 87 i 88 Kodeksu pracy.
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z 13 września 2011 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2012 r. (Dz.U. nr 192, poz. 1141).

Autor: Paulina Rybicka-Telec, prawnik

Opracowanie redakcyjne: Renata Kajewska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32682 )
Array ( [docId] => 32682 )