Częściowa odpłatność za wykorzystanie samochodu służbowego do celów prywatnych

Kategoria: Składki ZUS
Autor: Marta Strupińska
Data: 13-07-2015 r.

W praktyce dość często występują sytuacja, że pracownik ponosi częściową odpłatność za możliwość wykorzystywania samochodu służbowego w celach prywatnych. Niektórzy pracodawcy wychodzą z założenia, że w takim przypadku ma zastosowanie wyłączenie z podstawy wymiaru składek, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia składkowego i nie oskładkowują przyznanego pracownikom świadczenia.

Warto przypomnieć, że wspomniany przepis wyłącza z podstawy wymiaru składek korzyści materialne wynikające z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu polegające na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług oraz korzystaniu z bezpłatnych albo częściowych odpłatnych przejazdów środkami lokomocji.

 

ZUS stoi na stanowisku, że udostępnienie pracownikowi za symboliczną odpłatnością samochodu służbowego do celów prywatnych nie stanowi korzyści materialnej, o której mowa w przywołanym przepisie, mimo zagwarantowania tego świadczenia w przepisach płacowych (układzie zbiorowym, regulaminie wynagradzania albo innym przepisie dotyczącym wynagrodzeń). ZUS uważa też, że udostępnienie samochodu służbowego do jazd prywatnych nie może być uznane za przejazdy środkami lokomocji w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia składkowego. Stanowisko takie znajduje potwierdzenie w interpretacjach wydanych przez ZUS. Przykładem mogą być tu decyzje oddziału ZUS w Gdańsku z 16 stycznia 2015 r. (DI/10000/43/1489/2014) oraz z 5 lutego 2015 r. (DI/10000/43/76/2015).

Przykład:

Na podstawie umowy powierzenia pracownik ma prawo wykorzystywać przekazany mu samochód służbowy do celów prywatnych za odpłatnością wynoszącą 50 zł miesięcznie. Opierając się na § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia składkowego pracodawca nie nalicza składek od tego świadczenia. Podczas kontroli ZUS zaskakuje taki sposób postępowania i nakaże naliczenie składek wraz z należnymi odsetkami. Pracodawca będzie również zmuszony skorygować dokumenty rozliczeniowe złożone za tego pracownika.

Przedstawione wyżej stanowisko ZUS skutkuje koniecznością naliczania składek od świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych, także wtedy gdy jest ono częściowo odpłatne. W takim przypadku przychodem pracownika jest różnica między pełnym miesięcznym ryczałtem, a odpłatnością przez niego ponoszoną.

Przykład:

Zgodnie z umową powierzenia samochodu służbowego o pojemności silnika 1.500 cm3  pracownik ma prawo do korzystania z pojazdu także w celach prywatnych przez wszystkie dni miesiąca, w tym dni wolne. Z tego tytułu ponosi on ryczałtową odpłatność w wysokości 50 zł miesięcznie. Do podstawy składek pracodawca powinien przyjąć kwotę 250 zł – 50 zł = 200 zł.

Przedstawiony wyżej sposób ustalania przychodu stosuje się także wtedy, gdy pracownik wykorzystuje samochód służbowy w celach prywatnych tylko przez część miesiąca. W takim przypadku ustaloną kwotę odpłatności odejmuje się od odpowiednio zmniejszonego ryczałtu.

Przykład:

Z zapisów regulaminu używania samochodów służbowych wynika, że pracownicy nie mogą wykorzystać w celach prywatnych powierzonych im samochodów w dni wolne od pracy oraz w czasie urlopu wypoczynkowego. W dniach od 7 do 17 kwietnia 2015 r. na urlopie przebywał pracownik użytkujący samochód służbowy z silnikiem o pojemności 2.000 cm3.  Ze względu na możliwość wykorzystywania pojazdu do celów prywatnych osoba ta ponosi zryczałtowaną opłatę w wysokości 50 zł miesięcznie. Aby ustalić kwotę, którą należy przyjąć do podstawy wymiaru składek, pracodawca powinien:

  • obliczyć wartość pieniężną świadczenia polegającego na użyczeniu samochodu służbowego do celów prywatnych: 12 dni (kwietnia, w których pracownik mógł korzystać z samochodu do celów prywatnych) x 13,33 zł (stawka za 1 dzień przy samochodzie o pojemności silnika powyżej 1.600 cm3) = 159,96 zł,
  • odjąć od tak ustalonej kwoty ponoszoną odpłatność: 159,96 zł – 50 zł = 109,96 zł.

Z tytułu używania przez pracownika samochodu służbowego w celach prywatnych do pozostałych jego przychodów osiągniętych w kwietniu (oskładkowanych) pracodawca powinien dodać kwotę 109,96 zł i od uzyskanej sumy naliczyć składki na ogólnych zasadach.

Marta Strupińska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37516 )
Array ( [docId] => 37516 )