Działalność gospodarcza w trakcie urlopu wychowawczego – składki ZUS

Kategoria: Składki ZUS
Data: 25-11-2013 r.

Osoba przebywająca na urlopie wychowawczym, która w okresie tego urlopu rozpocznie prowadzenie działalności gospodarczej, jest zobowiązana do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne z tej działalności. Rozstrzyga jednak data jej faktycznego rozpoczęcia, a nie wpisu do ewidencji.

Prowadzący działalność gospodarczą jest zobowiązany do opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe, zdrowotne. Ubezpieczenie chorobowe jest dla niego dobrowolne.

Składki na ubezpieczenia społeczne powinny być opłacane od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia jeżeli:

  • w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadził innej pozarolniczej działalności,
  • nie wykonuje działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Jeśli warunki te są spełnione, przez okres 24 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności składki na ubezpieczenia społeczne mogą być opłacane od niższej podstawy.

W przypadku gdy osoba prowadząca działalność nie spełnia tych warunków, składki powinny być naliczane od zadeklarowanej kwoty nie niższej jednak niż 60% przeciętnego wynagrodzenia.

Natomiast podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla wszystkich osób prowadzących działalność (w tym również osób opłacających składki na ubezpieczenia społeczne od 30% minimalnego wynagrodzenia) stanowi zadeklarowana kwota nie niższa jednak niż 75 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

O fakcie rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej (powstaniu innego tytułu do ubezpieczeń) osoba przebywająca na urlopie wychowawczym powinna poinformować swojego pracodawcę, który nie będzie wówczas wykazywał składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne z tytułu tego urlopu. Obowiązek ubezpieczeń w przypadku osób prowadzących działalność powstaje od dnia faktycznego rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej, przez co należy rozumieć nie datę podaną we wpisie do CEIDG, ale dzień, od którego działalność faktycznie została rozpoczęta, czyli datę, od której prowadzący działalność pozostawał w gotowości do wykonywania usług objętych wpisem.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33697 )
Array ( [docId] => 33697 )