Składki ZUS od bonów przekazywanych pracownikom

Kategoria: Składki ZUS
Data: 25-11-2013 r.

Pracodawca przyznając pracownikom bony ze środków z ZFŚS powinien brać pod uwagę kryterium socjalne. Jeżeli każdy pracownik, bez względu na wysokość wynagrodzenia będzie miał prawo do bonów w jednakowej wysokości, to od takich bonów należne są składki ZUS.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracownika stanowi przychód ze stosunku pracy w rozumieniu przepisów podatkowych, za wyjątkiem wynagrodzenia chorobowego, zasiłków i świadczenia rehabilitacyjnego z ubezpieczeń chorobowego i wypadkowego oraz przychodów ze stosunku pracy wymienionych w § 2 ust. 1 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Z art. 81 ust. 1, 5 i 6 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, wynika, że do ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne pracownika stosuje się przepisy, które określają podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe tego ubezpieczonego, z tym zastrzeżeniem, że:

  • podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne pomniejsza się o kwoty składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe sfinansowane ze środków pracownika,

  • do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne nie stosuje się ograniczenia w postaci rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,

  • w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne uwzględnia się wynagrodzenie chorobowe.

 

Do przychodów ze stosunku pracy, które są wolne od składek na ubezpieczenia społeczne, a co za tym idzie również od składek na ubezpieczenie zdrowotne należą świadczenia finansowane ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (§ 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia składkowego).

Z uwagi na to, że przepis ten stanowi o „środkach przeznaczonych na cele socjalne w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych” ZUS przyjmuje, że świadczenia finansowane ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych są wyłączone z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, jeżeli są przyznawane pracownikom zgodnie z przepisami ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, zwanej dalej ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Tymczasem zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z tego funduszu. Oznacza to, że pracodawca przyznając pracownikom bony towarowe powinien brać pod uwagę kryterium socjalne, a więc jego sytuację życiową, rodzinną i materialną.

Przyznanie bonów w jednakowej wysokości wszystkim pracownikom, bez uwzględnienia kryterium socjalnego, jest traktowane przez ZUS jako przyznanie tych świadczeń niezgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, a zatem uzasadniające jest uwzględnienie wartości pieniężnej tych bonów w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

Należy wskazać, że stanowisko ZUS w tym zakresie jest podzielane przez Sąd Najwyższy, który w wyroku z 16 września 2009 r. (I UK 121/09), stwierdził, że pomoc z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych musi być uzależniona od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika. Jeżeli wypłata bonów towarowych nie ma charakteru socjalnego, gdyż nie wiąże otrzymania bonów z kryterium socjalnym, to bony należy uznać za przychód ze stosunku pracy w rozumieniu przepisów podatkowych, który to przychód stanowi podstawę wymiaru składek.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33696 )
Array ( [docId] => 33696 )