Karta paliwowa dla pracowników ze składkami

Kategoria: Składki ZUS
Autor: Andrzej Radzisław
Data: 13-07-2015 r.

Jeżeli pracodawca zapewnia pracownikom dojazd do pracy, to przychód ten jest zwolniony ze składek, pod warunkiem że świadczenie wynika z obowiązujących w firmie przepisów płacowych. Warto przypomnieć, że od 1 stycznia 2015 r. świadczenie polegające na zapewnieniu pracownikom bezpłatnego dowozu zorganizowanego przez pracodawcę środkami transportu jest przychodem zwolnionym z podatku. Niektórzy pracodawcy przyznają pracownikom karty paliwowe.

 

Karty paliwowe nie mogą być zwolnione od składek, ponieważ nie są spełnione warunki z §2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia składkowego. Pracodawca może natomiast przyznać niektórym pracownikom ryczałt, pod warunkiem że korzystają oni z samochodu prywatnego do celów służbowych. Wtedy takie świadczenie będzie zwolnione ze składek.

Pracodawca wystąpił do ZUS o wydanie indywidualnej interpretacji w sprawie oskładkowania dojazdu pracowników do pracy autobusem oraz przekazywanej pracownikom karty paliwowej. Pracownicy, którzy na podstawie wewnętrznych regulaminów spełnią wymóg lokalizacyjny, otrzymają od pracodawcy możliwość skorzystania z bezpłatnego dowozu do miejsca pracy i z powrotem autobusem. Usługę zorganizuje pracodawca, a transport będzie wykonywała firma zewnętrzna. Inna grupa pracowników ma otrzymać na podstawie wewnętrznych regulaminów kartę paliwową. Częściowo lub w całości rekompensowałaby ona pracownikowi poniesione koszty dojazdu zorganizowanego we własnym zakresie różnymi środkami lokomocji. Uprawniałaby do bezpłatnego pobrania paliwa na stacji paliw o ograniczonej wartości wynikającej z wewnętrznego regulaminu. Wartość paliwa nie mogłaby być większa niż maksymalna stawka za 1 km określona dla celów dokonywania zwrotów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy. Byłaby więc świadczeniem częściowo odpłatnym. Zdaniem płatnika zarówno dowóz pracowników autobusem, jak i przekazana innym pracownikom częściowo odpłatna karta paliwowa są świadczeniami zwolnionymi od składek.

ZUS w wydanej interpretacji uznał za prawidłowe stanowisko wnioskodawcy w części dotyczącej nieuwzględniania w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne wartości korzystania przez pracowników z bezpłatnego dowozu  do pracy. Nie zgodził się natomiast   z tym, że wartość kart paliwowych powinna być zwolniona od składek.

Interpretacja nr 118 z 29 marca 2015 r. (DI/10000/43/42/2015).

Na podstawie §2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia składkowego podstawy wymiaru składek nie stanowią korzyści materialne wynikające z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagrodzeniu, polegające na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów przedmiotów lub usług oraz korzystaniu z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów środkami lokomocji.

Przedstawione wyłączenie stanowi wyjątek od ogólnej reguły, zgodnie z którą podstawę wymiaru stanowi przychód. Dlatego przepisy należy interpretować ściśle. Oznacza to, że wyłączone od składek są tylko te przychody, które:

  • wynikają z układu zbiorowego pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagrodzeniu,
  • przybierają postać niepieniężną
  • mają charakter materialny, a więc nie stanowią ekwiwalentu w formie pieniężnej,
  • umożliwiają korzystanie z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów środkami lokomocji (transportu publicznego lub transportu organizowanego przez pracodawcę).

Jeżeli pracodawca zorganizuje dojazd pracownikom do pracy, pokrywając w całości jego koszty, co będzie wynikało z przepisów płacowych obowiązujących w firmie, to wartość tego świadczenia będzie zwolniona od składek. Karty paliwowe będą miały charakter kart przedpłacowych doładowanych przez pracodawcę za pośrednictwem emitenta kart. Na podstawie wewnętrznych porozumień/regulaminów pracownikowi z wynagrodzenia będzie potrącana określona kwota jako część partycypacji, a pozostała część udzielonego świadczenia będzie finansowana przez pracodawcę. Właścicielem środków zgromadzonych na rachunku będzie pracodawca, a użytkownikiem karty pracownik. Wynika z tego, że karty nie można utożsamiać z bonem lub talonem lub innym znakiem uprawniającym do wymiany na usługę czy towar, tj. formą niepieniężnego zakupu po cenach niższych niż detaliczne lub formą usług przysparzającą pracownikowi korzyści materialnych. Kartę do służbowego konta bankowego należy uznać za świadczenie pieniężne ze względu na to, że stanowi ona instrument dostępu do określonych wartości pieniężnych. W konsekwencji oznacza to, że poprzez kartę pracownik otrzymuje w rzeczywistości świadczenie pieniężne. W związku z tym  §2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia składkowego nie ma w tym przypadku zastosowania.

Andrzej Radzisław, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37520 )
Array ( [docId] => 37520 )