Nie można rozszerzająco interpretować przywilejów

Kategoria: Składki ZUS
Data: 12-11-2013 r.

Kwota odszkodowania za powstrzymanie się od działalności konkurencyjnej, wypłaconego po zakończeniu wykonywania umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania, nie jest zwolniona z oskładkowania. Trzeba uwzględnić ją w podstawie wymiaru. Takie stanowisko zajął ZUS w interpretacji indywidualnej z 20 sierpnia 2013 r. (999/2013).

Do ZUS zwróciła się spółka, która zawarła z osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania. Na podstawie tych umów zarządzający zobowiązali się do osobistego świadczenia usług polegających na: kierowaniu spółką, zarządzaniu jej majątkiem i reprezentowaniu spółki w zakresie określonym w regulaminie organizacyjnym jako członkowie jej zarządu. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia zawartej umowy zarządzający zobowiązali się do powstrzymania się od działalności konkurencyjnej przez uzgodniony okres. W tym czasie spółka miała obowiązek wypłacać im co miesiąc odszkodowanie. W tej sytuacji powzięła wątpliwość, czy jeśli w chwili wypłaty odszkodowania zarządzający nie będzie już prowadził działalności gospodarczej, to taka kwota będzie stanowić podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, do których odprowadzenia będzie zobowiązana spółka jako płatnik.

Umowa o zarządzanie przedsiębiorstwem

Udzielając odpowiedzi na to pytanie, ZUS wyjaśnił, że umowa o świadczenie usług w zakresie zarządzania jako umowa cywilnoprawna rodzi obowiązek ubezpieczeń społecznych na zasadach przewidzianych dla zleceniobiorców. ZUS przyjął również, że umowa o zarządzanie przedsiębiorstwem – także w sytuacji gdy zarządzający prowadzi indywidualną działalność gospodarczą – powinna być traktowana jako odrębny tytuł do objęcia obowiązkiem ubezpieczeń społecznych, a nie jako umowa wykonywana w ramach działalności gospodarczej. Osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, podlegają z tytułu tej umowy obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu, a ubezpieczenie chorobowe jest dla nich dobrowolne.

Ustalenie podstawy wymiaru

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zleceniobiorców stanowi przychód uzyskiwany z tytułu wykonywanej umowy, jeżeli w umowie agencyjnej lub w umowie zlecenia albo w innej umowie o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, określono odpłatność za jej wykonywanie kwotowo, w kwotowej stawce godzinowej lub akordowej albo prowizyjnie. Katalog przychodów niestanowiących podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe został zawarty w rozporządzeniu z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 4 tego rozporządzenia podstawy wymiaru nie stanowią odszkodowania wypłacane byłym pracownikom po ustaniu stosunku pracy, na podstawie umowy o zakazie konkurencji, o której mowa w art. 1012 Kodeksu pracy. Stroną umowy wskazanej w tym przepisie nie może być jednak zleceniobiorca. W myśl § 5 ust. 2 powyższego rozporządzenia przepisy § 2 stosuje się odpowiednio przy ustalaniu podstawy wymiaru składek osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, ale odpowiedniość zastosowania przepisów dotyczących zwolnienia z obowiązku opłacania składek, mających charakter przywileju, nie może oznaczać ich rozszerzającej wykładni.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32838 )
Array ( [docId] => 32838 )

Array ( [docId] => 32838 )