Płatnik zwraca ubezpieczonemu nadpłacone składki

Kategoria: Składki ZUS
Data: 22-10-2013 r.

Płatnik składek może wystąpić do ZUS z wnioskiem o zwrot nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Zobowiązany jest natomiast zwrócić ubezpieczonemu nadpłacone składki na te ubezpieczenia.

Po osiągnięciu przez osobę ubezpieczoną w roku kalendarzowym kwoty rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek, płatnik składek powinien zaprzestać obliczania i przekazywania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W 2013 r. jest to kwota 111 390 zł. Ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek nie stosuje się przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz na ubezpieczenie zdrowotne.

Kwotę przekroczenia płatnik składek ustala na podstawie własnej dokumentacji płacowej, informacji uzyskanej od osoby ubezpieczonej lub zawiadomienia z ZUS. Jeżeli się zdarzy, że płatnik składek opłaci składki ponad kwotę rocznego limitu składek emerytalno-rentowych, to może odzyskać ich nadpłatę. Najpierw jednak musi skorygować dokumenty rozliczeniowe złożone za osobę ubezpieczoną. Korekta powinna dotyczyć podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Jeśli płatnik składek nie złoży prawidłowych dokumentów rozliczeniowych, wówczas uniemożliwi to ZUS ustalenie nadpłaty. Po sporządzeniu i przesłaniu do ZUS korekt dokumentów rozliczeniowych, na koncie płatnika składek w ZUS powstanie nadpłata składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Nadpłata ta zostanie pomniejszona o niedopłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne. Nienależnie opłacone składki są najpierw zaliczane przez ZUS z urzędu na poczet zaległych lub bieżących należności składkowych, a w przypadku ich braku – na poczet przyszłych należności. Płatnik składek może wystąpić do ZUS z wnioskiem o zwrot nienależnie opłaconych składek. Nienależnie opłacone składki podlegają zwrotowi w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku.

Jeżeli ZUS nie zwróci ich w powyższym terminie, płatnik składek ma prawo do zwrotu z oprocentowaniem w wysokości równiej odsetkom za zwłokę pobieranym od zaległości podatkowych, należnych od dnia złożenia wniosku. Płatnik składek zobowiązany jest zwrócić ubezpieczonemu (np. pracownikowi) nienależnie potrącone z jego wynagrodzenia składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Nadpłatę powinien pomniejszyć o niedopłaconą składkę na ubezpieczenie zdrowotne, a także – z uwagi na to, że zwracana kwota stanowi dla przychód ze stosunku pracy – o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Od zwracanej ubezpieczonemu kwoty płatnik nie nalicza składek na ubezpieczenia społeczne.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32826 )
Array ( [docId] => 32826 )