Niektórzy studenci - zleceniobiorcy podlegają ubezpieczeniom społecznym

Kategoria: Składki ZUS
Data: 14-08-2014 r.

Zleceniobiorcy - uczestnicy studiów podyplomowych i doktoranckich nie są traktowani jako studenci na potrzeby przepisów za zakresu ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Podlegają zatem obowiązkowym ubezpieczeniom. Podobnie obowiązkiem ubezpieczeń objęci są studenci do 26. roku życia, w przypadku gdy zawrą umowę cywilnoprawną ze swoim pracodawcą.

Studentem jest osoba kształcąca się na studiach wyższych, tj. studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich, prowadzonych przez uprawnioną uczelnię. Status studenta trwa od dnia immatrykulacji i złożenia ślubowania do dnia ukończenia studiów lub skreślenia z listy studentów.

Jeżeli data immatrykulacji jest późniejsza niż 1 października, to zwolnienie z obowiązku ubezpieczeń społecznych obejmuje również okres od 1 października do dnia immatrykulacji.

Dniem ukończenia studiów jest dzień:

  • złożenia egzaminu dyplomowego,

  • złożenia ostatniego wymaganego planem studiów egzaminu na kierunkach lekarskich, lekarsko-dentystycznych i weterynarii,

  • zaliczenia ostatniej, przewidzianej w planie studiów, praktyki na kierunku farmacja.

Absolwent, który ukończył studia pierwszego stopnia, zachowuje prawa studenta do 31 października tego roku, w którym je ukończył. Zgodnie ze stanowiskiem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych użyte sformułowanie „zachowuje prawa studenta” nie jest tożsame z posiadaniem statusu studenta w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 18k ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Oznacza to, że osoba, która ukończyła studia pierwszego stopnia i do 31 października zachowuje prawa studenta, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu wykonywania umowy zlecenia (agencji albo innej umowy o świadczenie usług) od dnia następującego po dniu złożenia egzaminu dyplomowego.

Inaczej jest ze zleceniobiorcami, będącymi studentami studiów podyplomowych i doktoranckich. Mimo, że nie ukończyli 26 lat, co warunkuje zwolnienie od składek, nie są traktowani jako studenci na potrzeby przepisów za zakresu ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Zatem podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom. Podobnie obowiązkiem ubezpieczeń objęci są studenci do 26. roku życia, w przypadku gdy zawrą umowę cywilnoprawną ze swoim pracodawcą. Wówczas należy za nich odprowadzić składki jak za pozostałych pracowników.

Magdalena Jędrzejewska, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35478 )
Array ( [docId] => 35478 )