Obniżenie wynagrodzenia pracownika – zleceniobiorcy zmienia tytuł do ubezpieczeń

Kategoria: Składki ZUS
Data: 30-04-2014 r.

Jeżeli w trakcie wykonywania umowy zlecenia następuje zmiana rodzajów ubezpieczeń, tj. przez część okresu ubezpieczony podlega tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu, a przez część ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, to podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne ustala się od przychodu uzyskanego za okres podlegania tym ubezpieczeniom.

Przykład:

Osoba wykonywała umowę zlecenia zawartą na okres od 1 stycznia do 30 kwietnia 2014 r. Określone kwotowo wynagrodzenie firma wypłaca w następujący sposób: za styczeń i luty w marcu, za marzec i kwiecień w maju. Zgłosiła zleceniobiorcę tylko do ubezpieczenia zdrowotnego, ponieważ poinformował on zleceniodawcę o zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy w innym zakładzie.
Zleceniodawca otrzymał od wykonującego umowę zlecenia informację, że od 1 marca br. zmniejszono mu wymiar czasu pracy i jego wynagrodzenie jest niższe od minimalnego. Czy zatem od wynagrodzenia wypłaconego w marcu należy rozliczyć oprócz składki zdrowotnej także składki na ubezpieczenia społeczne? W jaki sposób ustalić podstawę wymiaru składek emerytalno-rentowych?

Zleceniobiorca z tytułu umowy zlecenia wykonywanej w okresie od 1 stycznia do 28 lutego podlegał obowiązkowo tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu, a tym samym wynagrodzenie wypłacone za ten okres należy uwzględnić jedynie w podstawie wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne. Pracownik wykonujący równocześnie umowę zlecenia zawartą z innym podmiotem niż własny pracodawca i niewykonywaną na jego rzecz podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym z umowy o pracę.

Z umowy zlecenia ubezpieczenia te są dobrowolne, z zastrzeżeniem jednak, że jeśli podstawa wymiaru składek na przedmiotowe ubezpieczenia z tytułu stosunku pracy w przeliczeniu na okres miesiąca jest niższa od minimalnego wynagrodzenia, to podlega również obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu umowy zlecenia (nie dotyczy to osoby z ustalonym prawem do emerytury lub renty). Składka na ubezpieczenie zdrowotne z umowy zlecenia jest obowiązkowa. W przypadku uzyskiwania przychodów z więcej niż jednego tytułu opłaca się ją z każdego z nich. Ponieważ zleceniobiorca nie wnioskował o dobrowolne ubezpieczenia społeczne, od 1 stycznia zgłoszono go wyłącznie do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego. W związku z tym, że od 1 marca umowa zlecenia jest też tytułem do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, zleceniodawca powinien:

  • zgłosić wyrejestrowanie na druku ZUS ZWUA z ubezpieczenia zdrowotnego z dniem 1 marca br., a następnie

  • zgłosić do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZUS ZUA od 1 marca br.

Z tego względu, że odpłatność określono kwotowo, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu wykonywania umowy zlecenia.
Zleceniodawca w imiennym raporcie miesięcznym uwzględnia należne składki na ubezpieczenia od wszystkich dokonanych lub postawionych do dyspozycji zleceniobiorcy wypłat – od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, którego raport dotyczy – stanowiących podstawę wymiaru składek. Jeżeli w danym miesiącu zleceniobiorca nie uzyskał przychodu podlegającego oskładkowaniu, w raporcie sporządzonym za ten miesiąc należy wpisać w pola dotyczące podstaw wymiaru składek i kwot składek 0,00 zł.

Monika Karczewska, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34781 )
Array ( [docId] => 34781 )

Array ( [docId] => 34781 )