Odprawa na podstawie porozumienia jest wolna od składek

Kategoria: Składki ZUS
Data: 12-11-2013 r.

Odprawa pieniężna, pozostająca w bezpośrednim i nierozerwalnym związku z wygaśnięciem lub rozwiązaniem stosunku pracy, jest nieoskładkowana. Prawa do skorzystania ze zwolnienia nie pozbawia okoliczność, że do wypłaty doszło na podstawie dobrowolnego porozumienia stron. Kwestię tę wyjaśnił ZUS w indywidualnej interpretacji z 24 lipca 2013 r. (294/2013).

Do ZUS zwróciła się spółka, która zawarła z podwładnym porozumienie o rozwiązaniu stosunku pracy. W ramach tego porozumienia spółka dobrowolnie zobowiązała się do wypłacenia zatrudnionemu odprawy pieniężnej z tytułu rozwiązania stosunku pracy w wysokości 4-miesięcznego wynagrodzenia. Strony stwierdziły zgodnie, że przyczyny rozwiązania stosunku pracy nie leżały po stronie pracodawcy.

Spółka powzięła jednak wątpliwość, czy taka odprawa powinna wejść do podstawy wymiaru składek. Zdaniem spółki jest ona nieoskładkowana. ZUS uznał takie stanowisko za prawidłowe. Podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników nie stanowią przychody wymienione w rozporządzeniu z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 3 tego rozporządzenia do podstawy wymiaru składek nie wchodzą odprawy, odszkodowania i rekompensaty wypłacane pracownikom z tytułu wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy, w tym z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę lub rozwiązania jej bez wypowiedzenia, skrócenia okresu jej wypowiedzenia bądź niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy. Wyłączenie z podstawy wymiaru ma więc zastosowanie nie tylko do odpraw mających swoje źródło w ustawach szczególnych, w tym w ustawie z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, ale również tych wynikających z dobrowolnych porozumień zawartych między pracodawcą i pracownikiem. Jedyną przyczyną wypłaty takiej odprawy przez pracodawcę musi być jednak ustanie zatrudnienia.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32835 )
Array ( [docId] => 32835 )