Odzyskanie niepotrzebnie opłaconych składek na Fundusz Pracy i na FGŚP

Kategoria: Składki ZUS
Data: 22-11-2012 r.

Obowiązkowe składki na Fundusz Pracy opłaca się za okres trwania obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych w trybie i na zasadach przewidzianych dla składek na ubezpieczenia społeczne. Składki na Fundusz Pracy są ustalone od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wynoszących w przeliczeniu na okres miesiąca co najmniej minimalne wynagrodzenie.

Zwolnienie z obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy

Składki na Fundusz Pracy są opłacane, o ile osoba podlegająca obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym nie osiągnęła wieku wynoszącego co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mężczyzn. Zasada ta obowiązuje od 1 lipca 2009 r.

W przypadku gdy osiągnięcie powyższego wieku następuje w trakcie miesiąca kalendarzowego zwolnienie z obowiązku opłacania tych składek następuje dopiero od następnego miesiąca. Jedynie w przypadku osób, których 55. lub 60. urodziny przypadają pierwszego dnia danego miesiąca, zwolnienie z obowiązku opłacania tych składek przysługuje już od tego miesiąca, ponieważ w dniu swoich 55. czy 60. urodzin dana osoba jest osobą, która osiągnęła odpowiednio wiek 55 lub 60 lat.

Takie samo zwolnienie obowiązuje w zakresie opłacania składki na FGŚP.

W niektórych przypadkach rozliczania tych składek trzeba złożyć korektę deklaracji ZUS DRA

W sytuacji, gdy płatnik naliczał składki na FP i FGŚP za osoby które ukończyły 55 i 60 lat, powinien złożyć korektę deklaracji rozliczeniowych ZUS DRA składanych za poszczególne miesiące i w tych deklaracjach powinien wykazać odpowiednio niższe składki na te fundusze.

Po złożeniu korekty dokumentów rozliczeniowych na koncie płatnika powstanie nadpłata składek (o ile płatnik nie miał zaległości za wcześniejsze okresy), która może zostać zaliczona na poczet przyszłych składek – chyba że płatnik złoży wniosek o zwrot składek. Tym samym płatnik najszybciej „odzyska” nadpłacone składki, gdy po złożeniu korekty dokumentów pomniejszy kwotę wpłacanych składek o powstałą nadpłatę.

Płatnik może również po złożeniu korekty dokumentów wystąpić o zwrot nadpłaty na konto. We wniosku o zwrot powinien wskazać, że nadpłata została spowodowana błędnym opłacaniem składek na FP i FGŚP za osoby, które ukończyły 55 i 60 lat.

Podstawa prawna:

  • art. 24 ust. 6a ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze zm.),
  • art. 9b ust. 2 ustawy z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz.U. Nr 158, poz. 1121 ze zm.)

Autor: Andrzej Radzisław - specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Opracowanie redakcyjne: Renata Kajewska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32737 )
Array ( [docId] => 32737 )