Opłaty za hotel pracownika w imiennej karcie wypłacanego wynagrodzenia

Kategoria: Składki ZUS
Data: 14-07-2015 r.

Według ZUS do karty wypłacanego wynagrodzenia powinna być wpisana wartość świadczeń rzeczowych z tytułu bezpłatnego zakwaterowania pracownika. Ich wartość do celów ubezpieczeń społecznych powinna zostać ustalona w wysokości ekwiwalentu pieniężnego określonego w przepisach o wynagrodzeniu, a w razie ich braku, jeżeli przedmiotem świadczenia jest udostępnienie lokalu mieszkalnego w wysokości kosztów udokumentowanego rachunkami wystawionymi przez hotel.

ZUS powołuje § 3 pkt 3 lit. d rozporządzenia składkowego. Okoliczność dokonywania opłat za hotel w formie zryczałtowanej na rzecz np. 20 pracowników, ZUS i PIP nie uznają za podstawę do braku obciążenia świadczeń składkami.

Stanowisko sądów cywilnych

Sądy cywilne, które rozpoznają spory pracodawców z ZUS, potwierdzają obowiązek ewidencjonowania świadczeń rzeczowych w imiennych kartach wypłacanego wynagrodzenia. Przykładem jest wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 12 marca 2013 r. (III AUa 76/12).

Stanowisko Trybunału Konstytucyjnego

Pracodawcy opłacający jedną fakturą nocleg kilkunastu pracowników i nie wpisujący na tej podstawie do imiennych kart wypłacanego wynagrodzenia pracowników wartości indywidualnego świadczenia rzeczowego powinni uwzględnić wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. (K 7/13).

Kluczowe dla wyroku sądu będzie postępowanie dowodowe (zeznania świadków, dokumenty o czasie pracy pracowników, informacje z hotelu). Trudniejszą sytuację procesową będzie miał ZUS w procesach, w których pracownicy nocowali w hotelach w pokojach o różnym standardzie, a nocleg dla poszczególnych pracowników nie miał identycznego zakresu (np. pracownicy nocowali w hotelu tylko w niektóre dni pomimo, że pracodawca zapłacił za nocleg z góry za okres np. 20 dni).

Przykład:

Przegrana ZUS
ZUS zanegował brak oskładkowania noclegu w hotelu 20 pracowników w kwietniu 2014 roku na koszt pracodawcy. Pracownicy nie byli w podróży służbowej. Rozstrzygając spór sąd uznał rację ZUS, kierując się tym, że wszyscy pracownicy w tym samym czasie nocowali w hotelu (21 dni) oraz spali w pokojach dwuosobowych o tym samym standardzie. Sąd przyjął, że w tej sytuacji można podzielić wartość noclegu z faktury wystawionej przez hotel przez liczbę pracowników. ZUS przegrał jednak spór o sposób rozliczenia noclegu 34 pracowników w czerwcu 2014 roku, gdyż pracownicy zostali rozlokowani w pokojach jedno-, dwu- i trzyosobowych. Postępowanie dowodowe wykazało też, że z uwagi na awarię na innej budowie połowa pracowników w trybie pilnym opuściła hotel i nie nocowała w nim przez około 7 dni. Sądowi nie udało się ustalić, którzy pracownicy i kiedy nocowali na koszt pracodawcy.

  • §8 pkt2 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. z 1996 r. nr 62 poz. 286 ze zm.),

  • § 3 pkt 3 lit. d rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. z 1998 r. nr 161, poz. 1106 ze zm.).

Tomasz Król, specjalista w zakresie prawa pracy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37556 )
Array ( [docId] => 37556 )