Pomoc socjalna musi być uzależniona od sytuacji podwładnego

Kategoria: Składki ZUS
Data: 12-11-2013 r.

Jeśli pracodawca sfinansował bony ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, nie uwzględniając aktualnej sytuacji rodzinnej i materialnej zatrudnionych, musi odprowadzić od nich składki. Zwrócił na to uwagę Sąd Okręgowy w Łomży w wyroku z 17 lipca 2013 r. (III U 342/13).


Orzeczenie zapadło w sprawie spółki, która przez 3 kolejne lata, w okresach przedświątecznych, przyznawała swoim pracownikom bony towarowe, finansowane przez pracodawcę ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS). Świadczenia były przyznawane w następstwie porozumienia pracodawcy z działającymi u niego związkami zawodowymi. Podstawę przyznania środków stanowił preliminarz wydatków, określający kierunki wykorzystania funduszu socjalnego z podziałem na poszczególne rodzaje świadczeń i przypisane im kwoty. Po osiągnięciu konsensusu pracodawca wystosował ostateczne pismo będące rezultatem porozumień, które było parafowane przez pracodawcę i przedstawicieli związków.

Od wartości przyznanych pracownikom bonów pracodawca nie odprowadzał składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, a także na ubezpieczenie zdrowotne. Taki tryb ustalania wysokości świadczeń został zakwestionowany w trakcie kontroli przeprowadzonej w spółce. ZUS zarzucił spółce, że obowiązujący u niej regulamin nie przewidywał możliwości przyznania osobom uprawnionym bonów towarowych ani też nie określał zasad dystrybucji środków z funduszu świadczeń socjalnych pod względem kryteriów socjalnych.

Pracodawca nie pytał pracowników o aktualną sytuację rodzinną i materialną, a oni sami nie składali pisemnych wniosków o przyznanie bonów oraz oświadczeń o dochodach rodziny. W konsekwencji ZUS nakazał spółce naliczenie składek od przyznanych pracownikom świadczeń. Płatnik zaskarżył niekorzystną dla siebie decyzję do sądu okręgowego, ten jednak podzielił stanowisko ZUS. Podstawy wymiaru składek nie stanowią świadczenia finansowane ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Ocena, czy zostały spełnione przesłanki do wyłączenia świadczeń pieniężnych przyznanych przez płatnika z podstawy wymiaru składek, nie może jednak pozostawać w oderwaniu od kryteriów określonych w art. 8 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Zgodnie z treścią tej regulacji przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z funduszu powinny być uzależnione od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej. Nie ma w tym zakresie wyjątków. Nawet regulamin ZFŚS nie może zmienić tej zasady.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32839 )
Array ( [docId] => 32839 )

Array ( [docId] => 32839 )