Przejęcie spółki ma wpływ na stopę składki na ubezpieczenie wypadkowe

Kategoria: Składki ZUS
Data: 20-01-2014 r.

Zdaniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, nowy oddział spółki powstały w wyniku przejęcia innej spółki i będący odrębnym płatnikiem składek powinien ustalić obowiązującą go stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe.

Wynika to z decyzji ZUS z 24 października 2013 r. (nr 1409/2013). O wydanie indywidualnej interpretacji przepisów do ZUS zwrócił się wnioskodawca, który wskazał, że planowane jest połączenie dwóch spółek prawa handlowego. Połączenie miało nastąpić w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez przejęcie.

W wyniku połączenia spółka przejmowana przestaje istnieć. Zgodnie z art. 494 ksh spółka przejmująca wstępuje z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej. W wyniku połączenia nowo utworzony oddział spółki przejmującej miał przejąć dotychczasową działalność spółki przejmowanej. Oddział miał również pełnić rolę pracodawcy dla pracowników spółki przejmowanej.

Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe dla spółki przejmującej była wyższa niż dla spółki przejmowanej. W tej sytuacji wnioskodawca powziął wątpliwości, według jakiej stopy procentowej powinny być opłacane składki na ubezpieczenie wypadkowe za pracowników oddziału po połączeniu spółek. Zdaniem wnioskodawcy za pracowników przejętych przez oddział składka na ubezpieczenie wypadkowe powinna być naliczana w takiej wysokości, jaka obowiązywała spółkę przejmowaną. ZUS uznał jednak takie stanowisko za nieprawidłowe.

ZUS wyjaśnił, że podmiot, który zgłasza się jako płatnik składek w okresie od 1 stycznia danego roku do 31 marca następnego roku, powinien sam ustalić obowiązującą go stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe. W tym celu należy ustalić liczbę ubezpieczonych zgłoszonych do ubezpieczenia wypadkowego w ciągu miesiąca, od którego płatnik został zgłoszony w ZUS. W sytuacji gdy w pierwszym miesiącu zgłosił do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych, opłaca składkę na ubezpieczenie wypadkowe w wysokości 50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności. Jeżeli natomiast w pierwszym miesiącu płatnik zgłosił do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych, obowiązuje go stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe uzależniona od rodzaju prowadzonej działalności.

 

W takim przypadku w celu ustalenia właściwej stopy procentowej składki płatnik musi najpierw ustalić rodzaj przeważającej działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), do której został zaklasyfikowany. Następnie na podstawie dwóch pierwszych cyfr z kodu rodzaju przeważającej działalności według PKD ustala, do jakiego działu (albo sekcji) został zaklasyfikowany zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (Dz.U. nr 251, poz. 1885 ze zm.).

Właściwą dla płatnika składek stopę procentową składki ustala się na podstawie tabeli dołączonej do rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 878). Z tych względów, zdaniem ZUS, nowo powstały oddział spółki, który będzie odrębnym płatnikiem składek, powinien ustalić obowiązującą go stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe. Takie stanowisko budzi jednak wątpliwości.

Artykuł 28 ust. 4 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych ma bowiem zastosowanie, gdy dany podmiot jest zgłaszany w ZUS po raz pierwszy. Na podstawie art. 31 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych do należności z tytułu składek stosuje się zaś odpowiednio m.in. art. 93–93c ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.). Należałoby więc przyjąć, że płatnik (oddział spółki) powinien opłacać składkę na ubezpieczenie wypadkowe według stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe obowiązującej przejmowaną spółkę.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33719 )
Array ( [docId] => 33719 )