Przychód z umowy o dzieło w czasie urlopu rodzicielskiego jest nieoskładkowany

Kategoria: Składki ZUS
Data: 13-01-2014 r.

Osoba pobierająca zasiłek macierzyński nie ma statusu własnego pracownika. W razie zawarcia z nią umowy o dzieło pracodawca nie odprowadza składek od wypłaconego z tego tytułu wynagrodzenia.

Potwierdza to indywidualna interpretacja przepisów zawarta w decyzji ZUS z 6 grudnia 2013 r. (nr 1606/2013). W rozpatrywanym przypadku pracownik zatrudniony na 1/2 etatu zwrócił się do pracodawcy z wnioskiem o udzielenie mu urlopu rodzicielskiego. Pracownik był zatrudniony jako dziennikarz i zajmował się sprawami dotyczącymi prawidłowego działania redakcji. W czasie korzystania przez tę osobę z urlopu rodzicielskiego pracodawca chciał zawrzeć z nią umowę o dzieło na tworzenie utworów autorskich.

Zwrócił się do ZUS z pytaniem, czy w takim przypadku przychód z umowy o dzieło powinien być oskładkowany. ZUS udzielił przeczącej odpowiedzi. Katalog osób podlegających ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym został określony w art. 6 ust. 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z jego treścią obowiązkowo ubezpieczeniom podlegają osoby fizyczne, które na obszarze Polski są m.in. pracownikami oraz osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące zlecenia.

Umowa o dzieło nie została wymieniona w art. 6 ustawy systemowej, w związku z czym osoba, która wykonuje wyłącznie taką umowę, nie podlega ubezpieczeniom społecznym. Należy jednak zauważyć, że na podstawie art. 8 ust. 2a ustawy systemowej za pracownika uważa się również osobę, która z własnym pracodawcą zawarła umowę agencyjną, umowę zlecenia, umowę o świadczenie usług, do której zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące umowy zlecenia, umowę o dzieło albo wykonuje taką umowę na rzecz własnego pracodawcy.

Obowiązujące przepisy nie zabraniają dorabiania osobie przebywającej na urlopie rodzicielskim. Może ona nawet łączyć korzystanie z takiego urlopu z wykonywaniem pracy u pracodawcy, który go jej udzielił, w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego etatu. W takim przypadku urlopu rodzicielskiego udziela się na pozostałą część wymiaru czasu pracy, co powoduje proporcjonalne pomniejszenie zasiłku macierzyńskiego. W rozpatrywanym przypadku zatrudniony nie wykonywał jednak obowiązków w ramach stosunku pracy w zmniejszonym wymiarze, ale podczas korzystania z urlopu rodzicielskiego i pobierania zasiłku macierzyńskiego miał zamiar zawrzeć z pracodawcą umowę o dzieło.

Pobieranie zasiłku macierzyńskiego jest odrębnym tytułem do ubezpieczeń. ZUS uznał zatem, że jeśli w czasie korzystania z urlopu rodzicielskiego podwładny zawrze z pracodawcą umowę o dzieło, to uzyskiwane z tego tytułu przychody nie będą miały wpływu na prawo do zasiłku macierzyńskiego i nie będą oskładkowane. Osoba przebywająca na urlopie rodzicielskim i niełącząca takiego urlopu z wykonywaniem dotychczasowej pracy na część etatu nie ma bowiem statusu własnego pracownika, co powoduje brak możliwości zastosowania art. 8 ust. 2a ustawy systemowej. W takim przypadku nie trzeba również opłacać składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33717 )
Array ( [docId] => 33717 )