Refundacja składek za osoby przed 30. rokiem życia

Kategoria: Składki ZUS
Data: 30-07-2014 r.

Starosta może refundować pracodawcy koszty poniesione na składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy za skierowanych do pracy bezrobotnych do 30. roku życia, którzy podejmują zatrudnienie po raz pierwszy w życiu. Refundacja przysługuje przez okres do 12 miesięcy w kwocie określonej w umowie. Istnieje górny limit refundacji. Jest to połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie obowiązującego w dniu zawarcia umowy, za każdego zatrudnionego bezrobotnego.

Pracodawca jest obowiązany do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego przez okres 6 miesięcy po zakończeniu okresu refundacji kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne. Oznacza to, że łączny okres zatrudnienia musi wynieść 18 miesięcy – 12 miesięcy refundowane oraz 6 miesięcy bez refundacji.

Przepisy przewidują sankcję w przypadku rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę w trakcie przysługiwania refundacji lub niewywiązania się z warunku utrzymania osoby w zatrudnieniu przez okres 6 miesięcy przypadających po ustaniu refundacji. Pracodawca jest obowiązany do zwrotu wszystkich otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

Odsetki nalicza się od całości kwoty otrzymanych środków. Oblicza się je od dnia wypłaty pierwszej refundacji. Dla refundacji związanej z pierwszą pracą wprowadzono jednak zasadę, że im większy stopień realizacji umowy, tym niższa kwota refundacji do zwrotu. Dotyczy to jednak tylko ostatnich 3 z 18 miesięcy, na jakie powinien zostać zatrudniony pracownik.

W przypadku utrzymania zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres uzyskiwania refundacji kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne oraz przez co najmniej 3 miesiące po upływie okresu refundacji pracodawca jest obowiązany do zwrotu 50% łącznej kwoty refundacji.

Pracodawca nie ma obowiązku zwrotu refundacji w trzech sytuacjach, pomimo niespełnienia warunku 18 miesięcy zatrudnienia. Brak sankcji ma miejsce w przypadku:

  1. rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego,
  2. rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 Kodeksu pracy,
  3. wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego.

Refundacji w tych sytuacjach nie trzeba zwracać, a starosta skieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego.

Tomasz Król, specjalista w zakresie prawa pracy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35441 )
Array ( [docId] => 35441 )