Przy zatrudnieniu bezrobotnego można liczyć na finansowe wsparcie

Autor: Sławomir Liżewski
Data: 14-03-2014 r.

Przepisy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy określają zasady korzystania z dofinansowań związanych z zatrudnieniem bezrobotnego. Pracodawcy niechętnie chcą ryzykować współpracę z urzędami pracy, jednak warto zapoznać się z warunkami takiego dofinansowania.

Zasadniczą korzyścią dla pracodawcy, który zatrudnia bezrobotnego jest możliwość uzyskania refundacji koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego. Refundacja taka przysługuje w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia. Przeciętne wynagrodzenie w IV kwartale 2013 r. wyniosło 3.823,32 zł (M.P., poz. 148). Warto dodać, że przeciętne wynagrodzenie przyjmuje się w wysokości obowiązującej w dniu zawarcia umowy z pracodawcą.Uwzględniając powyższy wskaźnik wynagrodzenia pracodawca może liczyć na dofinansowanie kosztów stanowiska pracy bezrobotnego do wysokości 22.939,92 zł (3.823,32 zł × 6).

 

Na refundację kosztów może liczyć pracodawca prowadzący działalność gospodarczą, ale też niepubliczne przedszkole oraz niepubliczna szkoła. Warunki i zasady dofinansowania stanowisk pracy dla bezrobotnych określa rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 23 kwietnia 2012 r., które obowiązuje do 30 czerwca 2014 r.

Aby otrzymać refundację pracodawca powinien złożyć wniosek do starosty właściwego ze względu na swoją siedzibę, albo na miejsce pracy bezrobotnego.

Jednorazowy zwrot składek ZUS

Innym wsparciem finansowym może być jednorazowy zwrot składek ZUS. Starosta może bowiem zawrzeć z pracodawcą umowę przewidującą jednorazowe refundowanie poniesionych kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego. Refundacja taka może nastąpić w przypadku, gdy:

  • pracodawca zatrudniał skierowanego bezrobotnego w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy oraz
  • po upływie 12 miesięcy zatrudnienia skierowany bezrobotny jest nadal zatrudniony.

Kwota refundowanych składek nie może przekroczyć 300% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu spełnienia dwóch powyższych warunków. Refundacja może więc wynieść 5.040 zł (1.680 zł × 300%).

Zwrot kosztów prac interwencyjnych

Pracodawca nie musi zatrudniać bezrobotnego na umowę o pracę. Może uzyskać wsparcie finansowe w ramach tzw. prac interwencyjnych. Pracodawcy, który zatrudnił w ramach prac interwencyjnych na okres do 6 miesięcy skierowanych bezrobotnych, starosta może zwrócić część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne. Zwrot nie może przekraczać iloczynu liczby zatrudnionych w miesiącu w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz kwoty zasiłku obowiązującej w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia.

Ponadto, pracodawca może też otrzymać jednorazową refundację wynagrodzenia. Starosta może przyznać taka refundacje, jeśli pracodawca bezpośrednio po zakończeniu prac interwencyjnych trwających co najmniej 6 miesięcy zatrudniał skierowanego bezrobotnego przez okres dalszych 6 miesięcy i po upływie tego okresu dalej go zatrudnia w pełnym wymiarze czasu pracy. Jednorazowa refundacja wynagrodzenia nie może przekraczać 150% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu spełnienia warunku zatrudnienia bezrobotnego. Uwzględniając wymienione wyżej przeciętne wynagrodzenie refundacja ta może wynieść 5.734,98 zł (3.823,32 zł × 150%).

Sławomir Liżewski, specjalista w zakresie podatków i prawa gospodarczego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34390 )
Array ( [docId] => 34390 )