Zwrot VAT przy dofinansowaniu pomocy dla bezrobotnych

Kategoria: VAT i akcyza
Data: 11-12-2012 r.

Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego rodzi obowiązek zwrotu odliczonego lub zwróconego VAT. Zwrot VAT dotyczy także kwot wydatkowanych w ramach przyznanej pomocy bezrobotnym, którzy zamierzają rozpocząć własną działalność.

Jeśli pracodawca otrzymał dotację na utworzenie miejsca pracy dla bezrobotnego, ma obowiązek zwrotu równowartości odliczonego lub zwróconego, zgodnie z ustawą VAT, podatku naliczonego, dotyczącego zakupionych towarów i usług w ramach przyznanej refundacji w terminie:

  • określonym w umowie o refundację, nie dłuższym jednak niż 90 dni od dnia złożenia przez podmiot, przedszkole, szkołę lub producenta rolnego deklaracji podatkowej dotyczącej podatku od towarów i usług, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu,
  • 30 dni od dnia dokonania przez urząd skarbowy zwrotu podatku na rzecz podmiotu, przedszkola, szkoły lub producenta rolnego - w przypadku, gdy z deklaracji podatkowej dotyczącej podatku od towarów i usług, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu, za dany okres rozliczeniowy wynika kwota do zwrotu.

Bezrobotni też mogą złożyć wniosek o dofinansowanie

Bezrobotni zamierzający podjąć działalność gospodarczą, mogą złożyć do starosty wniosek o dofinansowanie, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności.

Podstawą jest umowa zawarta przez starostę z bezrobotnym, która zawiera m.in. obowiązek zwrotu odliczonego lub zwróconego VAT na zasadach analogicznych jak w przypadku refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego.

 

Starosta może przyznać bezrobotnemu jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości określonej w umowie nie wyższej jednak niż:

  • 6-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia, a w przypadku,
  • gdy działalność jest podejmowana na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych, wysokość przyznanych bezrobotnemu środków nie może przekraczać 4-krotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka założyciela spółdzielni oraz
  • 3-krotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka przystępującego do spółdzielni po jej założeniu.

Starostowie przyznają je nieodpłatnie i bezzwrotnie pod warunkiem, że zostały wydatkowane zgodnie z celem określonym w ustawie o promocji zatrudnienia i że nie zostały naruszone inne warunki umowy dotyczące przyznania tych środków.

Podstawa prawna:

  • § 4 ust. 2 pkt 6, § 6 ust. 1, § 8 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia z 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2012 r., poz. 457),
  • ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.).

Autor: Aneta Mościcka

Opracowanie redakcyjne: Lidia Pogodzińska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31296 )
Array ( [docId] => 31296 )

Array ( [docId] => 31296 )