Świadczenia z funduszu socjalnego

Kategoria: Składki ZUS
Data: 07-01-2016 r.

Pracodawca, podejmując decyzję o przyznaniu świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, powinien mieć świadomość ciążących na nim obowiązków w zakresie ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne pracowników. Jest to istotne, ponieważ regulacje prawne w tym zakresie oraz stanowisko ZUS budzą liczne kontrowersje, a orzecznictwo sądowe nie jest jednolite.

Trzeba zwrócić uwagę, że wyłączenie z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne odnosi się jedynie do tych osób, które zgodnie z ustawą o ZFŚS i obowiązującym u pracodawcy regulaminem ZFŚS są uprawnione do korzystania ze środków tego funduszu. Ustawodawca wymienia trzy kategorie podmiotów:

  1. pracownicy i ich rodziny,
  2. emeryci i renciści – byli pracownicy i ich rodziny,
  3. osoby, którym pracodawca przyznał w regulaminie funduszu takie uprawnienie.

Warto wskazać, że do drugiej kategorii zalicza się te osoby, dla których firma, z której zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zamierzają skorzystać, była ostatnim pracodawcą. Z kolei do trzeciej grupy mogą należeć np. osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych. Warunkiem jest jednak, aby pracodawca przyznał im prawo do korzystania z tych świadczeń w regulaminie ZFŚS. W sytuacji, gdy świadczenie przysługuje zleceniobiorcy na podstawie regulaminu ZFŚS i są spełnione pozostałe warunki określone ustawą o ZFŚS, świadczenie to nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne na podstawie § 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia składkowego.

Przykład:

Świadczenia dla zleceniobiorcy

Rafał K. po ustaniu stosunku pracy ze spółką jawną w 2014 roku zawarł z byłym pracodawcą umowę zlecenia. Zleceniobiorca otrzymywał w 2015 roku z ZFŚS takie same świadczenia, jakie otrzymywał, kiedy był w spółce pracownikiem. Wartości świadczeń przyznanych z ZFŚS Rafałowi K. spółka nie uwzględniła w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Zgodnie z regulaminem ZFŚS uprawnionymi do korzystania ze środków tego funduszu są pracownicy i ich rodziny oraz emeryci i renciści – byli pracownicy i ich rodziny. Po kontroli okresowej spółki ZUS nakazał opłacenie składek od wszystkich świadczeń z ZFŚS przyznanych Rafałowi K.  w okresie, kiedy był on już zleceniobiorcą, a nie pracownikiem. Stało się tak, ponieważ w regulaminie ZFSS nie było zapisu o prawie zleceniobiorców do świadczeń z ZFŚS.

Przykład:

Świadczenia na dziecko, na które pracownik płaci alimenty

Zgodnie z postanowieniami regulaminu ZFŚS obowiązującego w spółce z o.o. uprawnionymi do korzystania ze świadczeń finansowanych z tego funduszu są pracownicy oraz dzieci pozostające na ich utrzymaniu. Pracodawca w regulaminie ZFŚS zawarł definicję pojęcia „dzieci pozostające na utrzymaniu pracownika”. Do kategorii tej zaliczane są pozostające na utrzymaniu dzieci własne, przysposobione lub przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej oraz młodzież do ukończenia 18. roku życia, a jeżeli kształcą się w szkole – do czasu ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 lat. Spółka planuje z okazji świąt Bożego Narodzenia przekazać dzieciom pracowników paczki świąteczne. Piotr M., który jest pracownikiem spółki, posiada potwierdzony wyrokiem sądu rozwód z żoną oraz zasądzone na dziecko alimenty. Dziecko pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z matką.

W sytuacji gdy pracownik po rozwodzie nie mieszka z dzieckiem, ale spełnia obowiązek alimentacyjny, tj. dostarcza dziecku środki utrzymania, a w miarę potrzeby także środki wychowania, jest uprawniony do ubiegania się o świadczenia na to dziecko z ZFŚS. Jeżeli zatem Piotr M. otrzyma dla swojego dziecka paczkę świąteczną ze środków ZFŚS zgodnie z przepisami regulaminu ZFŚS przy uwzględnieniu kryterium socjalnego, świadczenie to nie będzie stanowiło podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne tego pracownika.

Anna Kwiatkowska, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38329 )
Array ( [docId] => 38329 )