Urlop bezpłatny nie skutkuje wyrejestrowaniem z ubezpieczenia zdrowotnego

Kategoria: Składki ZUS
Data: 13-01-2014 r.

Tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego pracownika, który przybywa na urlopie bezpłatnym nie wygasa. Dlatego też, członków rodziny pracownika przebywającego na urlopie bezpłatnym nie należy wyrejestrowywać z ubezpieczenia zdrowotnego.

Obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu podlegają osoby które są wymienione w art. 66 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a więc m.in. pracownicy. Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego uważa się za spełniony po zgłoszeniu osoby do Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego następuje na formularzu ZUS ZUA, gdy dana osoba podlega także ubezpieczeniom społecznym (tak jest w przypadku pracowników). Osoba podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego ma obowiązek zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny. W przypadku osób które nie zgłaszają się same do ubezpieczenia zdrowotnego zgłoszenie członków rodziny odbywa się za pośrednictwem płatnika poprzez złożenie druku ZUS ZCNA. Członkami rodziny w rozumieniu ustawy są:

  • dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuka albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli kształci się dalej - do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi - bez ograniczenia wieku,

  • małżonek,

  • wstępni (a więc rodzice, dziadkowie) pozostający z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej ustaje po upływie 30 dni od dnia wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego. Jedynie w przypadku osób które ukończyły szkołę:

  • ponadgimnazjalną – wygasa po upływie 6 miesięcy od dnia zakończenia nauki albo skreślenia z listy uczniów,

  • wyższą – wygasa po upływie 4 miesięcy od zakończenia nauki lub skreślenia z listy studentów.

Osoba w stosunku do której wygasł tytuł do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym podlega wyrejestrowaniu z ubezpieczeń wraz z członkami rodziny. Gdy więc pracodawca rozwiązuje umowę o pracę z pracownikiem i wyrejestrowuje go z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego składając druk ZUS ZWUA to powinien także wyrejestrować członków rodziny których ten pracownik zgłosił do ubezpieczenia zdrowotnego. Wyrejestrowanie członków rodziny następuje poprzez złożenie druku ZUS ZCNA.

Tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego pracownika, który przybywa na urlopie bezpłatnym nie wygasa, ponieważ nadal pozostaje w stosunku pracy, a jedynie po upływie 30 dni od daty rozpoczęcia urlopu bezpłatnego traci on prawo do korzystania ze świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego. Pracodawca nie powinien więc dokonywać wyrejestrowania z tego tytułu (tak jak to ma miejsce w przypadku utraty tytułu do ubezpieczeń). Osobę taką wykazuje się jedynie w miesięcznym raporcie imiennym ZUS RSA, z kodem przerwy 111.

Jeżeli osoba zgłoszona jako członek rodziny uzyska jakikolwiek inny obowiązkowy własny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego (np. podjęła zatrudnienie na podstawie umowy o pracę) i z tego tytułu będzie zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego powinna być każdorazowo wyrejestrowana z ubezpieczenia jako członek rodziny. Powinna zostać wyrejestrowana również osoba, która traci status członka rodziny np. dziecko, które ukończyło 18 lat i nie kształci się dalej.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33716 )
Array ( [docId] => 33716 )