Zameldowanie nie decyduje o prawie do leczenia i opieki medycznej

Data: 23-11-2012 r.

Jeśli nie można ustalić miejsca zamieszkania osoby przebywającej w szpitalu, to potwierdzenie jej prawa do bezpłatnej opieki zdrowotnej wydaje ten organ samorządowy, na terenie którego powstało zdarzenie prawne inicjujące postępowanie w sprawie. Tak w sprawie dotyczącej opieki medycznej stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w postanowieniu z 4 września 2012 r. (I OW 10/12).

Naczelny Sąd Administracyjny wyraził taki pogląd po rozpatrzeniu sprawy chorego, którego zły stan zdrowia uniemożliwiał ustalenie jego faktycznego miejsca zamieszkania.

Trudno też było odtworzyć przebieg życia pacjenta. Niestety tak specyficznej sytuacji nie regulują przepisy ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W tym przypadku posłużono się więc przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego i posiłkowo zastosowano kryterium miejsca zdarzenia prawnego. W rozpatrywanej sprawie miejscem zdarzenia był szpital w mieście O., który starał się ustalić uprawnienia pacjenta do bezpłatnej opieki medycznej. W efekcie, jak ustalił NSA prawomocnym wyrokiem, organem właściwym do wydania decyzji potwierdzającej prawo chorego do bezpłatnych świadczeń z NFZ jest prezydent miasta O.

Zgodnie z przepisami ustawy zdrowotnej, w przypadku potwierdzenia prawa do opieki decyzją organu, musi on dostarczyć kopię tej decyzji właściwemu oddziałowi wojewódzkiemu NFZ. Pacjent ma prawo do opieki zdrowotnej na podstawie takiej decyzji przez 90 dni od dnia określonego w decyzji. Dniem tym jest data złożenia wniosku, lub dzień udzielenia świadczenia medycznego, jeżeli przypadek jest nagły.

Podstawa prawna:

ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.)

Autor: Anna Michalska - specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Opracowanie redakcyjne: Renata Kajewska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32847 )
Array ( [docId] => 32847 )